Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

59. kapitola

Prosba o ochranu proti krutému nepriateľovi

1 Pre hudobný prednes na nápev: Nezahub! Dávidov pamätný žalm, keď Saul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili.
2 Bože môj, osloboď ma od nepriateľov, zachráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. 3 Osloboď ma od páchateľov neprávosti, zachovaj ma pred krvilačnými mužmi. 4 Lebo hľa, striehnu mi na život, mocní ma napádajú bez môjho priestupku a bez môjho hriechu. 5 Hospodine, bez mojej viny pribiehajú, chystajú sa. Povstaň mi v ústrety a hľaď! 6 Ty, Hospodine, Bože mocností, Bože Izraela, prebuď sa, potrestaj všetkých pohanov! Nezmiluj sa nad nikým z nešľachetných zradcov. Sela. 7 Vracajú sa podvečer, zavýjajú ako psy, obiehajú mesto. 8 Hľa, slintajú ústami, na perách majú meče, veď ktože počuje? 9 Ale Ty, Hospodine, sa im smeješ, Ty vysmievaš sa všetkým pohanom. 10 Ty moja sila, k Tebe obrátim svoju pozornosť; lebo je Boh mojím hradom. 11 Môj milostivý Boh mi vyjde v ústrety, Boh mi dovolí hľadieť na mojich odporcov. 12 Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol, preháňaj ich svojou silou a zvrhni ich, Pane, pavéza naša! 13 Hriechom ich úst je reč ich perí, nech sa polapia vo svojej pýche pre kliatbu a lož, čo vyslovujú! 14 Skoncuj s nimi v hneve, skoncuj, nech ich nieto! Nech zvedia, že Boh je vladárom v Jákobovi do končín zeme. Sela. 15 Vracajú sa podvečer, zavýjajú ako psy, obiehajú mesto. 16 Túlajú sa za pokrmom, vrčia, ak sa nenasýtia. 17 Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojím hradom a mojím útočiskom v deň mojej úzkosti. 18 Ty, sila moja, Tebe budem spievať chvály, lebo Boh mi je hradom, môj milostivý Boh.