Predchádzajúca kapitola

59. kapitola

Prosba o ochranu proti krutému nepriateľovi

1 Pre hudobný prednes na nápev: Nezahub! Dávidov pamätný žalm, keď Saul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili.
2 Bože môj, osloboď ma od nepriateľov, zachráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. 3 Osloboď ma od páchateľov neprávosti, zachovaj ma pred krvilačnými mužmi. 4 Lebo hľa, striehnu mi na život, mocní ma napádajú bez môjho priestupku a bez môjho hriechu. 5 Hospodine, bez mojej viny pribiehajú, chystajú sa. Povstaň mi v ústrety a hľaď! 6 Ty, Hospodine, Bože mocností, Bože Izraela, prebuď sa, potrestaj všetkých pohanov! Nezmiluj sa nad nikým z nešľachetných zradcov. Sela. 7 Vracajú sa podvečer, zavýjajú ako psy, obiehajú mesto. 8 Hľa, slintajú ústami, na perách majú meče, veď ktože počuje? 9 Ale Ty, Hospodine, sa im smeješ, Ty vysmievaš sa všetkým pohanom. 10 Ty moja sila, k Tebe obrátim svoju pozornosť; lebo je Boh mojím hradom. 11 Môj milostivý Boh mi vyjde v ústrety, Boh mi dovolí hľadieť na mojich odporcov. 12 Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol, preháňaj ich svojou silou a zvrhni ich, Pane, pavéza naša! 13 Hriechom ich úst je reč ich perí, nech sa polapia vo svojej pýche pre kliatbu a lož, čo vyslovujú! 14 Skoncuj s nimi v hneve, skoncuj, nech ich nieto! Nech zvedia, že Boh je vladárom v Jákobovi do končín zeme. Sela. 15 Vracajú sa podvečer, zavýjajú ako psy, obiehajú mesto. 16 Túlajú sa za pokrmom, vrčia, ak sa nenasýtia. 17 Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojím hradom a mojím útočiskom v deň mojej úzkosti. 18 Ty, sila moja, Tebe budem spievať chvály, lebo Boh mi je hradom, môj milostivý Boh.