Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

59. kapitola

Prosba o ochranu proti krutému nepriateľovi

1 Pre hudobný prednes na nápev: Nezahub! Dávidov pamätný žalm, keď Saul poslal strážiť jeho dom, aby ho usmrtili.
2 Bože môj, osloboď ma od nepriateľov, zachráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. 3 Osloboď ma od páchateľov neprávosti, zachovaj ma pred krvilačnými mužmi. 4 Lebo hľa, striehnu mi na život, mocní ma napádajú bez môjho priestupku a bez môjho hriechu. 5 Hospodine, bez mojej viny pribiehajú, chystajú sa. Povstaň mi v ústrety a hľaď! 6 Ty, Hospodine, Bože mocností, Bože Izraela, prebuď sa, potrestaj všetkých pohanov! Nezmiluj sa nad nikým z nešľachetných zradcov. Sela. 7 Vracajú sa podvečer, zavýjajú ako psy, obiehajú mesto. 8 Hľa, slintajú ústami, na perách majú meče, veď ktože počuje? 9 Ale Ty, Hospodine, sa im smeješ, Ty vysmievaš sa všetkým pohanom. 10 Ty moja sila, k Tebe obrátim svoju pozornosť; lebo je Boh mojím hradom. 11 Môj milostivý Boh mi vyjde v ústrety, Boh mi dovolí hľadieť na mojich odporcov. 12 Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol, preháňaj ich svojou silou a zvrhni ich, Pane, pavéza naša! 13 Hriechom ich úst je reč ich perí, nech sa polapia vo svojej pýche pre kliatbu a lož, čo vyslovujú! 14 Skoncuj s nimi v hneve, skoncuj, nech ich nieto! Nech zvedia, že Boh je vladárom v Jákobovi do končín zeme. Sela. 15 Vracajú sa podvečer, zavýjajú ako psy, obiehajú mesto. 16 Túlajú sa za pokrmom, vrčia, ak sa nenasýtia. 17 Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojím hradom a mojím útočiskom v deň mojej úzkosti. 18 Ty, sila moja, Tebe budem spievať chvály, lebo Boh mi je hradom, môj milostivý Boh.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk