Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Ponosa na zlomyseľných nepriateľov a neverných priateľov

  1 Pre hudobný prednes na strunovom nástroji. Vyučujúci žalm Dávidov. 2 Bože, počúvaj moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojím úpením! 3 Venuj mi pozornosť a vyslyš ma, zmietam sa vo svojich myšlienkach a vzdychám 4 pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka, lebo váľajú na mňa nešťastie, napádajú ma v hneve. 5 Srdce sa mi zvíja v hrudi a popadli ma hrôzy smrti; 6 strach i chvenie prišli na mňa, úžas ma zastrel. 7 Tu povedal som: Kiežby som mal peruť ako holubica, zaletel by som a býval inde! 8 Veru, ďaleko by som ušiel, pobudol by som na púšti. Sela. 9 Náhlil by som sa do útočiska pred prudkým vetrom, povíchricou. 10 Zmäť ich, ó Pane, jazyky im rozdeľ, bo vidím násilie a nesvár v meste. 11 Vo dne i v noci ho obchádzajú po jeho múroch, uprostred neho je neresť a lopota. 12 Skaza je v ňom, útlak ani podvod nemiznú z jeho námestia. 13 Lebo nie nepriateľ ma tupí, to by som zniesol, nie nenávistník môj sa stavia nado mňa, pred ním by som sa ukryl. 14 Ale ty si človek mne rovný, môj priateľ a môj známy, 15 s ktorým sme žili v sladkom spoločenstve, v dome Hospodinovom sme chodievali v hlučnom sprievode! 16 Nech ich smrť prikvačí, nech zostúpia zaživa do podsvetia! Pretože nešľachetnosť je v ich príbytkoch, aj v ich vnútri. 17 Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže. 18 Večer i ráno, i na poludnie rozmýšľam a vzdychám, a On počuje môj hlas. 19 Vykúpi v pokoji moju dušu z boja, ktorý vediem, hoci mnohí sú proti mne. 20 Boh počuje, a Ten, čo tróni od vekov, ich pokorí; Sela, lebo sa nechcú zmeniť a Boha sa neboja. 21 Vystrel ruku proti svojmu priateľovi, znesvätil svoju zmluvu. 22 Jeho ústa sú hladšie ako maslo, no srdce jeho samý boj; jeho slová sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče. 23 Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží; On nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý. 24 Ale Ty, Bože, zvrhneš ich do jamy najhlbšej; mužovia krvi a klamu nedožijú sa polovice svojich dní. Ale ja v Teba dúfam.
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo