Predchádzajúca kapitola

46. kapitola

Hospodin je pevným hradom

1 Pre hudobný prednes. Od Kórachovcov. Pre vysoký hlas. Pieseň.
2 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. 3 Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. 4 Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov! Sela. 5 Hľa, rieka... potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. 6 Boh je v jeho strede, neskláti sa, Boh pomôže mu na úsvite. 7 Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. 8 Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Sela. 9 Poďte a hľaďte na skutky Hospodinove! Úžasné veci spôsobil na zemi! 10 Po koniec zeme zastavuje vojny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje! 11 Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi! 12 Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Sela.