Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

36. kapitola

Prevrátenosť nešľachetných a blaženosť zbožných

1 Pre hudobný prednes. Od Božieho sluhu Dávida.
2 Bezbožný má v srdci slová neprávosti; niet pri ňom bázne pred Bohom. 3 Lebo sám sebe príliš lichotí, než aby odhalil svoju neprávosť a nenávidel ju. 4 Slová jeho úst sú neprávosť a klam, prestal múdro a dobre konať. 5 Na svojom lôžku snuje neprávosť, na nedobrú cestu sa postavil, zlého sa neštíti. 6 Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť. 7 Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy, Tvoje súdy sú ako oceán, ľuďom i zvieratám pomáhaš, Hospodine! 8 Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel majú útočisko. 9 Hostia sa hojnosťou Tvojho domu a napájaš ich z riavy svojich slastí. 10 Lebo u Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme. 11 Zachovaj svoju priazeň tým, čo Ťa poznajú, a svoju spravodlivosť ľuďom úprimného srdca. 12 Nech noha pyšného na mňa nevkročí a ruka bezbožníkov nech ma neodháňa. 13 Tak padli páchatelia neprávosti, zrazení sú, takže nepovstanú.