Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Chvála prozreteľnosti a všemohúcnosti Božej

1 Plesajte v Hospodinovi, spravodliví, úprimným pristane chválospev.
2 Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte Ho desaťstrunovou harfou! 3 Spievajte Mu novú pieseň, krásne rozzvučte struny s plesaním! 4 Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. 5 Spravodlivosť a právo miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. 6 Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. 7 Zhrnul morské vody ako do koženého mecha, záplavy uložil do komôr. 8 Celá zem, boj sa Hospodina, chvejte sa pred Ním, všetci obyvatelia sveta! 9 Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa. 10 Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí. 11 Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. 12 Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. 13 Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. 14 Z miesta, kde tróni, hľadí na všetkých obyvateľov zeme, 15 Ten, ktorý všetkým stvárnil srdcia, ktorý ich všetkých pozoruje. 16 Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou. 17 Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. 18 Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť, 19 aby im od smrti zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu. 20 Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. 21 Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame. 22 Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!