Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

33. kapitola

Chvála prozreteľnosti a všemohúcnosti Božej

1 Plesajte v Hospodinovi, spravodliví, úprimným pristane chválospev.
2 Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte Ho desaťstrunovou harfou! 3 Spievajte Mu novú pieseň, krásne rozzvučte struny s plesaním! 4 Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. 5 Spravodlivosť a právo miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. 6 Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. 7 Zhrnul morské vody ako do koženého mecha, záplavy uložil do komôr. 8 Celá zem, boj sa Hospodina, chvejte sa pred Ním, všetci obyvatelia sveta! 9 Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa. 10 Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí. 11 Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod. 12 Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. 13 Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. 14 Z miesta, kde tróni, hľadí na všetkých obyvateľov zeme, 15 Ten, ktorý všetkým stvárnil srdcia, ktorý ich všetkých pozoruje. 16 Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou. 17 Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. 18 Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť, 19 aby im od smrti zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu. 20 Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. 21 Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame. 22 Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!