Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Slávnostný vstup do chrámu

1 Žalm Dávidov. Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.
2 Lebo On založil ju na moriach a upevnil ju na riekach. 3 Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na Jeho svätom mieste? 4 Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá. 5 Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej spásy. 6 Toto je pokolenie tých, čo sa na Neho dopytujú, čo Teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Sela. 7 Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! Sela. 8 Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. 9 Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy! 10 Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin mocností, On je Kráľ slávy. Sela.