Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Vďaka za kráľa

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov.
2 Ó Hospodine, kráľ sa teší z Tvojej sily, ako len jasá nad Tvojou spásou! 3 Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. 4 Veď si mu s požehnaním blaha vyšiel v ústrety, položil si mu na hlavu korunu rýdzo zlatú. 5 Prosil Ťa o život, dal si mu ho, na večné veky dlhý život. 6 Veľká je jeho sláva pre Tvoju pomoc, dôstojnosť a velebu si vložil na neho. 7 Lebo si ho urobil požehnaním naveky, radosťou ho oblažuješ vo svojej prítomnosti. 8 Lebo kráľ dúfa v Hospodina a neskláti sa z priazne Najvyššieho. 9 Tvoja ruka nájde všetkých Tvojich nepriateľov, Tvoja pravica nájde Tvojich neprajníkov. 10 Naložíš s nimi ako ohnivá pec, keď sa zjavíš, Hospodin ich pohltí vo svojom hneve a oheň ich strávi. 11 Zo zeme ich rod vykynožíš, spomedzi ľudí aj ich potomstvo. 12 Lebo zlé osnovali proti Tebe, strojili úklady, ale nič nezmôžu. 13 Na útek ich donútiš, keď lukom svojím namieriš im na tvár. 14 Vznes sa, ó Hospodine, svojou silou! Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc.