Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

Ďakovná pieseň za víťazstvo nad nepriateľom

1 Pre hudobný prednes. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý hovoril slová tejto piesne, keď ho Hospodin vyslobodil z rúk všetkých nepriateľov a z ruky Saulovej:
2 Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila! 3 Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam; môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť. 4 Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi. 5 Obkľúčili ma putá smrti a prúdy záhuby ma predesili. 6 Ovinuli ma putá podsvetia, osídla smrti zastihli ma. 7 V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha; zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik pred Ním prenikol Mu k ušiam. 8 Tu pohla sa a zatriasla zem a zachveli sa, pohli vrchov základy, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa Mu valil z nozdier, zžieravý oheň z Jeho úst, žeravé uhlíky blčali z Neho. 10 Naklonil nebesá, zostúpil, a mrákavu mal pod nohami. 11 Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. 12 Tmu urobil si skrýšou vôkol seba a svojím stánkom temné vody, husté oblaky. 13 Zo žiary pred Ním oblaky Jeho prešli v kamenec, v uhlie ohnivé. 14 Hospodin zahrmel na nebi. Najvyšší vydal svoj hlas, kamenec, uhlie ohnivé. 15 Vystrelil svoje šípy - rozosial ich, i mnohé blesky - zmiatol ich. 16 Ukázali sa vodné riečiská, obnažili sa základy sveta od Tvojej hrozby, Hospodine, od hnevlivého dutia Tvojho dychu. 17 Z výsosti siahol, uchopil ma a vytiahol z veľkých vôd. 18 Pred mojím mocným nepriateľom zachránil ma a pred mojimi neprajníkmi, keď boli silnejší ako ja. 19 Prepadli ma v čase môjho trápenia, ale Hospodin bol mi oporou. 20 On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. 21 Odmenil sa mi Hospodin podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk: 22 lebo ja dodržal som cesty Hospodina, od svojho Boha bezbožne som neodpadol. 23 Bo všetky Jeho práva sú mi pred očami, od Jeho príkazov som sa neodchýlil. 24 Bol som pri Ňom bez úhony a chránil som sa previnenia. 25 Tak odplatil mi Hospodin podľa mojej spravodlivosti a podľa čistoty mojich rúk pred Jeho očami. 26 Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. 27 Ty voči čistému sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne. 28 Lebo Ty zachraňuješ ubiedený ľud, lež pyšné oči ponižuješ. 29 Bo Ty rozsvecuješ môj svieceň, Hospodine; môj Boh mi presvecuje temnotu. 30 Veď s Tebou napadnem aj zástupy, so svojím Bohom preskočím i múr. 31 Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. 32 Veď kto je Bohom okrem Hospodina? A kto je skalou okrem nášho Boha? 33 Boh, ktorý ma opásal silou, a bezúhonnou robí moju cestu, 34 On dal mi nohy jelenie a postavil ma na výšiny. 35 Moje ruky vyučil boju a moje ramená napínať kovový luk. 36 Dal si mi štít svojej spásy a Tvoja pravica bola mi oporou i Tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. 37 Dal si priestor pre moje kroky, že sa mi členky nevytkli. 38 Ja hnal som svojich nepriateľov, dostihnem ich, a nevrátil som sa, kým som ich nezničil. 39 Zdrvil som ich, takže už nepovstanú; padli mi pod nohy. 40 Opásal si ma silou do boja, odporcov mojich zohol si podo mňa. 41 Na útek donútil si mojich nepriateľov, a vykynožil som svojich neprajníkov. 42 Kričali o pomoc - ale nik nepomáhal. Na Hospodina - ale ich nevypočul. 43 Rozmrvil som ich sťa prach do vetra; vyhodil som ich sťa blato na ulicu. 44 Zo sváru ľudu si ma vyslobodil, postavil si ma za hlavu národov; ľud, čo som nepoznal, slúži mi. 45 Na slovo ma poslúchajú, cudzinci mi pochlebujú. 46 Cudzinci vädnú strachom a s chvením vychodia zo svojich zámkov. 47 Hospodin žije! Požehnaná moja skala! Vyvýšený je Boh mojej spásy. 48 Boh, ktorý mi dožičil pomstu a podmanil mi národy, 49 ktorý ma zbavil môjho nepriateľa, Ty si ma vyvýšil nad mojich odporcov, od násilníka si ma vyslobodil. 50 Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine, 51 ktorý zveľaďuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi, a jeho potomstvu až naveky.