Predchádzajúca kapitola

145. kapitola

Chvála veľkosti a dobrotivosti Božej

1 Chválospev. Dávidov. Budem Ťa vyvyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dobrorečiť Tvojmu menu!
2 Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno! 3 Veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. 4 Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky. 5 Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby, o Tvojich predivných činoch. 6 Hovoriť budú o sile Tvojich úžasných skutkov, a ja rozprávať budem o Tvojich veľkých činoch. 7 Šíria pamiatku Tvojej veľkej dobroty, plesajú nad Tvojou spravodlivosťou. 8 Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievavý a veľký v milosti. 9 Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. 10 Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia! 11 Nech hovoria o sláve Tvojho kraľovania a Tvoju moc nech zvestujú. 12 Aby hlásali synom ľudským Tvoje mocné skutky, nadmernú slávu Tvojho kraľovania. 13 Tvoje kraľovanie je kraľovaním všetkých vekov, cez všetky pokolenia Tvoje panovanie. 14 Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. 15 Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. 16 Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš s ochotou. 17 Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. 18 Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo. 19 Plní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a pomáha im. 20 Hospodin chráni všetkých, ktorí Ho milujú, vyhladzuje však všetkých bezbožných. 21 Ústa mi budú ohlasovať chválu Hospodinovu, nech každé telo dobrorečí Jeho svätému menu na večné veky.