Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

135. kapitola

Veľká moc a dobrota Božia

1 Haleluja! Chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho, služobníci Hospodinovi,
2 ktorí stávate v dome Hospodinovom, v nádvoriach domu nášho Boha! 3 Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte Jeho meno, lebo je milé! 4 Lebo Hospodin si vyvolil Jákoba, Izraela za svoje vlastníctvo. 5 Lebo viem, že Hospodin je veľký a náš Pán je nad všetkých bohov. 6 Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách. 7 Od konca zeme dáva stúpať mračnám, On blesky tvorí pri daždi, vypúšťa vietor zo svojich komôr. 8 On pobil prvorodené v Egypte, od človeka až po zvieratá; 9 zoslal znamenia a zázraky do tvojho stredu, Egypt, na faraóna i na všetkých jeho sluhov; 10 On pobil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov: 11 amorejského kráľa Síchóna, bášánského kráľa Óga a všetky kanaánske kráľovstvá. 12 Ich zem dal do dedičstva, do dedičstva svojmu ľudu izraelskému. 13 Ó Hospodine, Tvoje meno trvá naveky. Hospodine, Tvoja pamiatka je z rodu na rod. 14 Lebo Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. 15 Pohanské modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 16 Ústa majú, a nevravia; oči majú, a nevidia. 17 Uši majú, a nepočujú, ani dychu niet v ich ústach. 18 Im podobní budú tí, čo ich urobili, i každý, kto v nich dúfa. 19 Dom Izraelov, dobrorečte Hospodinovi! Dom Áronov, dobrorečte Hospodinovi! 20 Dom Lévího, dobrorečte Hospodinovi! Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi! 21 Požehnaný je Hospodin zo Siona, Ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme! Haleluja!