Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

135. kapitola

Veľká moc a dobrota Božia

1 Haleluja! Chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho, služobníci Hospodinovi,
2 ktorí stávate v dome Hospodinovom, v nádvoriach domu nášho Boha! 3 Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte Jeho meno, lebo je milé! 4 Lebo Hospodin si vyvolil Jákoba, Izraela za svoje vlastníctvo. 5 Lebo viem, že Hospodin je veľký a náš Pán je nad všetkých bohov. 6 Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách. 7 Od konca zeme dáva stúpať mračnám, On blesky tvorí pri daždi, vypúšťa vietor zo svojich komôr. 8 On pobil prvorodené v Egypte, od človeka až po zvieratá; 9 zoslal znamenia a zázraky do tvojho stredu, Egypt, na faraóna i na všetkých jeho sluhov; 10 On pobil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov: 11 amorejského kráľa Síchóna, bášánského kráľa Óga a všetky kanaánske kráľovstvá. 12 Ich zem dal do dedičstva, do dedičstva svojmu ľudu izraelskému. 13 Ó Hospodine, Tvoje meno trvá naveky. Hospodine, Tvoja pamiatka je z rodu na rod. 14 Lebo Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. 15 Pohanské modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 16 Ústa majú, a nevravia; oči majú, a nevidia. 17 Uši majú, a nepočujú, ani dychu niet v ich ústach. 18 Im podobní budú tí, čo ich urobili, i každý, kto v nich dúfa. 19 Dom Izraelov, dobrorečte Hospodinovi! Dom Áronov, dobrorečte Hospodinovi! 20 Dom Lévího, dobrorečte Hospodinovi! Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi! 21 Požehnaný je Hospodin zo Siona, Ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme! Haleluja!