Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

132. kapitola

Modlitba za Sion

1 Pútnická pieseň. Hospodine, pamätaj na Dávida, na všetky jeho útrapy,
2 ako prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu Mocnému: 3 Do stanu svojho domu nevojdem, na lôžko svojho odpočinutia neľahnem, 4 nedoprajem si očiam spánku, ni viečkam zdriemnutia, 5 dokiaľ nenájdem miesto Hospodinovi, príbytky Jákobovmu Mocnému. 6 Hľa, počuli sme o tom v Efrate, našli sme to na poliach Jaarových. 7 Vojdime do Jeho príbytkov, klaňajme sa podnoži Jeho nôh. 8 Povstaň, Hospodine, a choď k miestu svojho odpočinku, Ty i truhla Tvojej moci! 9 Nech si Tvoji kňazi oblečú spravodlivosť a Tvoji zbožní nech plesajú. 10 Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného! 11 Hospodin prisahal vernosť Dávidovi a neodstúpi od nej: Na tvoj trón posadím jedného z plodu tvojho života. 12 Ak tvoji synovia zachovajú moju zmluvu i moje nariadenia, ktoré ich naučím, tak aj ich synovia budú na večné veky sedieť na tvojom tróne. 13 Lebo Hospodin si vyvolil Sion, želal si ho za príbytok: 14 Toto mi bude miestom odpočinku naveky; tu budem bývať, lebo som si ho želal. 15 Bohato požehnám jeho pokrm, jeho chudobných nasýtim chlebom. 16 Jeho kňazov priodejem spásou a jeho zbožní budú veľmi plesať. 17 A tam dám vyrásť rohu Dávidovmu, pripravím svietnik svojmu pomazanému. 18 Odejem hanbou jeho nepriateľov, na ňom však zaskveje sa jeho koruna.