Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

132. kapitola

Modlitba za Sion

1 Pútnická pieseň. Hospodine, pamätaj na Dávida, na všetky jeho útrapy,
2 ako prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu Mocnému: 3 Do stanu svojho domu nevojdem, na lôžko svojho odpočinutia neľahnem, 4 nedoprajem si očiam spánku, ni viečkam zdriemnutia, 5 dokiaľ nenájdem miesto Hospodinovi, príbytky Jákobovmu Mocnému. 6 Hľa, počuli sme o tom v Efrate, našli sme to na poliach Jaarových. 7 Vojdime do Jeho príbytkov, klaňajme sa podnoži Jeho nôh. 8 Povstaň, Hospodine, a choď k miestu svojho odpočinku, Ty i truhla Tvojej moci! 9 Nech si Tvoji kňazi oblečú spravodlivosť a Tvoji zbožní nech plesajú. 10 Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného! 11 Hospodin prisahal vernosť Dávidovi a neodstúpi od nej: Na tvoj trón posadím jedného z plodu tvojho života. 12 Ak tvoji synovia zachovajú moju zmluvu i moje nariadenia, ktoré ich naučím, tak aj ich synovia budú na večné veky sedieť na tvojom tróne. 13 Lebo Hospodin si vyvolil Sion, želal si ho za príbytok: 14 Toto mi bude miestom odpočinku naveky; tu budem bývať, lebo som si ho želal. 15 Bohato požehnám jeho pokrm, jeho chudobných nasýtim chlebom. 16 Jeho kňazov priodejem spásou a jeho zbožní budú veľmi plesať. 17 A tam dám vyrásť rohu Dávidovmu, pripravím svietnik svojmu pomazanému. 18 Odejem hanbou jeho nepriateľov, na ňom však zaskveje sa jeho koruna.