Predchádzajúca kapitola

125. kapitola

Hospodin bezpečným útočiskom svojmu ľudu

1 Pútnická pieseň. Tí, ktorí dôverujú Hospodinovi, sú ako vrch Sion, čo sa nepohne, ale trvá naveky.
2 Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky; 3 veď nespočinie berla bezbožnosti nad údelom spravodlivých, aby si spravodliví nevystreli ruky po bezpráví. 4 Ty, Hospodine, dobre učiň dobrým, a tým, čo sú úprimní srdcom! 5 No tých, čo sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech Hospodin zaženie i s páchateľmi neprávostí! Pokoj nad Izraelom!