Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

123. kapitola

Dúfanlivé volanie k Bohu v potupe

1 Pútnická pieseň. K Tebe pozdvihujem svoje oči, ktorý bývaš v nebesiach.
2 Hľa, ako oči služobníkov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobnice na ruku jej panej, tak naše oči hľadia na Hospodina, nášho Boha, kým sa nad nami nezmiluje. 3 Zmiluj sa Hospodine, zmiluj sa nad nami! Lebo sme presýtení opovrhnutím. 4 Presýtená je naša duša výsmechom bezstarostných, opovrhnutím pyšných.