Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Hospodin útočiskom proti falošným ľuďom

1 Pre hudobný prednes na osemstrunovom nástroji. Žalm Dávidov.
2 Pomáhaj, Hospodine, bo niet už zbožného; vymizli verní medzi ľuďmi. 3 Klamstvo hovorí jeden druhému úlisnými perami, dvojitým srdcom vravia. 4 Nech Hospodin vykynoží všetky úlisné pery, jazyk, čo velikášsky vraví, 5 tých, čo hovoria: Jazykom sme mocní, veď máme pery - kto nám pánom? 6 Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. 7 Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným; 8 Ty, Hospodine, zachováš ich. A nás pred týmto pokolením chrániť budeš naveky, 9 i keď bezbožní chodia zôkol-vôkol, a keď u ľudí sa vzmáha podlosť.