Predchádzajúca kapitola

119. kapitola

Oslava zákona a slova Božieho

1 Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom!
2 Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom; 3 oni nerobia neprávosti, ale po Jeho cestách kráčajú! 4 Ty nariadil si svoje rozkazy, aby sa verne zachovávali. 5 Ó, kiež sú pevné moje cesty pri zachovávaní Tvojich ustanovení! 6 Potom sa nezahanbím, keď pohliadnem na všetky Tvoje príkazy. 7 Ďakovať Ti budem z úprimného srdca, keď naučím sa Tvojim spravodlivým právam. 8 Ustanovenia Tvoje budem zachovávať; neopúšťaj ma nadobro! 9 Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo. 10 Hľadal som Ťa celým srdcom; nedaj mi poblúdiť od Tvojich príkazov! 11 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil. 12 Požehnaný si, Hospodine! Vyuč ma svojim ustanoveniam. 13 Svojimi perami vyratúvam všetky súdy Tvojich úst. 14 Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu. 15 Rozmýšľam o Tvojich rozkazoch a hľadím na Tvoje chodníky. 16 V Tvojich ustanoveniach sa kochám, na Tvoje slovo nezabúdam. 17 Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával Tvoje slovo. 18 Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona. 19 Som len hosťom na zemi; príkazy svoje neskrývaj predo mnou. 20 Skrúšená je moja duša túžbou po Tvojich súdoch ustavične. 21 Nadutých karháš; prekliati sú, ktorí blúdia od Tvojich prikázaní. 22 Vzdiaľ hanu odo mňa i opovrhnutie; lebo zachovávam Tvoje svedectvá. 23 Hoc zasadajú kniežatá a proti mne sa radia, Tvoj sluha premýšľa o Tvojich nariadeniach. 24 Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami. 25 O prach sa lepí môj život; obživ ma podľa svojho slova. 26 Vyrozprával som svoje cesty a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanoveniam. 27 Daj mi pochopiť cestu Tvojich rozkazov a budem premýšľať o Tvojich divných skutkoch. 28 Slzí mi duša od zármutku; pozdvihni ma podľa svojho slova. 29 Odvráť odo mňa cestu lživú, z milosti daruj mi svoj zákon. 30 Vyvolil som si cestu pravdy a Tvoje práva položil som pred seba. 31 Držím sa Tvojich svedectiev; nezahanbuj ma, Hospodine! 32 Pobežím cestou Tvojich príkazov, keď uľavíš môjmu srdcu. 33 Nauč ma, Hospodine, ceste svojich príkazov, ich zachovávanie Ti bude odmenou. 34 Urob ma chápavým Tvoj zákon zachovávať a pridŕžať sa ho celým srdcom. 35 Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. 36 Nakloň mi srdce k svojim svedectvám, nie k ziskuchtivosti. 37 Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť; obživ ma na Tvojej ceste. 38 Splň svojmu sluhovi svoj sľub daný tým, ktorí sa Ťa boja. 39 Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa hrozím; lebo Tvoje práva sú dobré. 40 Po Tvojich rozkazoch túžim; spravodlivosťou svojou obživ ma. 41 Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči, 42 aby som mohol odpovedať svojmu utŕhačovi; lebo dôverujem Tvojmu slovu. 43 Nevynímaj nadobro z mojich úst slovo pravdy, lebo očakávam Tvoje súdy. 44 Chcem plniť Tvoj zákon na večné veky, ustavične 45 a chodiť slobodne; veď hľadám Tvoje rozkazy. 46 O Tvojich svedectvách chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahanbím. 47 Budem sa kochať v Tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. 48 Zdvihnem dlane k Tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozmýšľať o Tvojich ustanoveniach. 49 Pamätaj na slovo dané svojmu sluhovi, na ktoré si mi Ty dal nádej. 50 To mi je útechou v mojej biede, lebo Tvoja reč ma obživuje. 51 Hoc sa mi nadutí náramne posmievajú, od Tvojho zákona sa neuchýlim. 52 Rozpomínam sa na Tvoje odveké súdy, Hospodine, a potešil som sa. 53 Zlosť ma zachvátila nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú Tvoj zákon. 54 Ustanovenia Tvoje sú mi piesňami v príbytku môjho putovania. 55 Na Tvoje meno v noci spomínam, ó Hospodine, a zachovávam Tvoj zákon. 56 Toto sa mi dostalo, lebo som zachovával Tvoje rozkazy. 57 Riekol som: Hospodine, mojím údelom je Tvoje slová zachovávať. 58 Hľadám Tvoju priazeň celým srdcom; zmiluj sa podľa svojho sľubu nado mnou. 59 O svojich cestách premýšľam a obraciam si nohy k Tvojim svedectvám. 60 Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať Tvoje príkazy. 61 Povrazy bezbožných ma objali, ale na zákon Tvoj som nezabudol. 62 O polnoci vstávam oslavovať Ťa za Tvoje spravodlivé práva. 63 Som druhom všetkých, ktorí sa Ťa boja, tých, ktorí plnia Tvoje rozkazy. 64 Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam. 65 Dobre si naložil so svojím sluhom, ó Hospodine, podľa svojho slova. 66 Vyuč ma rozvahe a poznaniu; lebo verím Tvojim príkazom. 67 Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč. 68 Ty si dobrý a dobre robíš; vyuč ma svojim ustanoveniam. 69 Pyšní vešajú na mňa lož; hoci ja celým srdcom dodržiavam Tvoje rozkazy. 70 Stučnelo im srdce ako sadlo; ja sa však kochám v Tvojom zákone. 71 Dobre mi, že som bol pokorený, aby som sa učil Tvojim nariadeniam. 72 Pre mňa je lepší zákon Tvojich úst ako tisíce zlata, striebra. 73 Tvoje ruky ma učinili a upevnili; urob ma chápavým, aby som sa naučil Tvojim príkazom. 74 Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť, pretože očakávam Tvoje slovo. 75 Viem, Hospodine, že sú Tvoje súdy spravodlivé, že si ma právom pokoril. 76 Nech mi je útechou Tvoja milosť, podľa Tvojej reči svojmu služobníkovi! 77 Nech príde na mňa Tvoje zľutovanie, aby som žil, pretože Tvoj zákon mi je rozkošou. 78 Nech sa zahanbia pyšní, že mi neprávom krivdili; ja však uvážim Tvoje rozkazy. 79 Nech sa obrátia ku mne tí, čo sa Ťa boja, a tí, čo poznajú Tvoje svedectvá. 80 Kiež mi je srdce bezúhonné v Tvojich nariadeniach, aby som nebol zahanbený. 81 Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje slovo očakávam. 82 Prahnú mi oči po Tvojej reči, keď hovorím: Kedy ma potešíš? 83 Hoci som sťa mech v dyme, nezabúdam na Tvoje nariadenia. 84 Koľko dní zostáva Tvojmu sluhovi? Kedy vykonáš súd nad mojím prenasledovateľom? 85 Jám nakopali pre mňa pyšní, ktorí nie sú podľa Tvojho zákona. 86 Tvoje prikázania sú pravda sama; bez príčiny ma prenasledujú. Ó, pomôž mi! 87 Bezmála by ma boli zničili na zemi; no ja som neopustil Tvoje rozkazy. 88 Podľa svojej milosti obživ ma, aby som zachoval svedectvo Tvojich úst. 89 Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. 90 Z rodu na rod je Tvoja pravda; zem si upevnil, takže stojí. 91 Do dnešného dňa stoja, ako si usúdil; veď všetko to sú Tvoji sluhovia. 92 Keby Tvoj zákon nebol býval mojou rozkošou, bol by som zahynul vo svojej biede. 93 Ja nikdy nezabudnem Tvoje rozkazy; veď nimi si ma obživil. 94 Tvoj som ja, spas ma, lebo hľadám Tvoje rozkazy. 95 Číhajú na mňa bezbožní, aby ma zahubili; ja si však všímam Tvoje svedectvá. 96 Videl som medze každej dokonalosti; Tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko. 97 Ó, ako milujem Tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam. 98 Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov; ony sú moje naveky. 99 Rozumnejší som ako všetci moji učitelia; lebo Tvoje svedectvá sú mojím premýšľaním. 100 Som rozvážnejší ako starci, lebo zachovávam Tvoje rozkazy. 101 Od každej zlej cesty zdržiavam si nohy, aby som Tvoje slovo dodržal. 102 Od Tvojich súdov som sa neuchýlil, lebo Ty si ma vyučil. 103 Aké sladké sú Tvoje reči mojim ďasnám a nad med mojim ústam! 104 Z rozkazov Tvojich zmúdrievam; preto nenávidím každý lživý chodník. 105 Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. 106 Prisahal som a dodržím, že budem Tvoje spravodlivé práva zachovávať. 107 Ó Hospodine, náramne som pokorený; obživ ma podľa svojho slova! 108 Ó Hospodine, obľúb si obete mojich úst a uč ma svojim právam. 109 Dušu mám stále na dlani; no na Tvoj zákon nezabúdam. 110 Bezbožníci mi nastavili osídlo; od Tvojich rozkazov však nepoblúdim. 111 Dedičstvom sú mi tvoje svedectvá až naveky; lebo sú radosťou môjmu srdcu. 112 Naklonené je moje srdce plniť Tvoje ustanovenia navždy až do konca! 113 Ja nerozhodných nenávidím; ale Tvoj zákon milujem. 114 Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam. 115 Vzdiaľte sa odo mňa, zlostníci, aby som mohol zachovávať príkazy svojho Boha. 116 Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som ožil, a nezahanbi ma v mojej nádeji. 117 Podporuj ma, aby som bol spasený a stále hľadel na Tvoje ustanovenia. 118 Ty zavrhuješ všetkých, ktorí poblúdili od Tvojich ustanovení; lebo ich podvod je márny. 119 Odstraňuješ všetkých bezbožníkov zeme ako trosky; milujem preto Tvoje svedectvá. 120 Telo mi trnie strachom pred Tebou, bojím sa Tvojich súdov. 121 Konal som právo a spravodlivosť, neponechaj ma mojim utláčateľom. 122 Zaruč sa za mňa, svojho služobníka, nech ma pyšní neutláčajú. 123 Prahnú mi oči po Tvojej spáse, po Tvojej spravodlivej reči. 124 So svojím sluhom nalož podľa svojej milosti, vyuč ma svojim ustanoveniam. 125 Som Tvojím sluhom, urob ma chápavým, aby som poznal Tvoje svedectvá. 126 Je čas, aby Hospodin zasiahol; Tvoj zákon porušili. 127 Milujem preto Tvoje príkazy nad zlato i nad rýdze zlato. 128 Preto všetky Tvoje príkazy mám za úplne správne; každý lživý chodník nenávidím. 129 Tvoje svedectvá sú predivné; preto ich moja duša zachováva. 130 Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. 131 Roztváram ústa, dychtím, lebo túžim po Tvojich príkazoch. 132 Obráť sa ku mne, buď mi milostivý podľa práva milujúcich Tvoje meno. 133 Upevni svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť. 134 Vykúp ma z útlaku človeka, aby som dodržiaval Tvoje rozkazy. 135 Nad svojím sluhom rozjasni svoju tvár, vyuč ma svojim ustanoveniam. 136 Potoky vôd mi ronia oči, keď ľudia nezachovávajú Tvoj zákon. 137 Spravodlivý si, Hospodine, a priame sú Tvoje práva. 138 Vydal si svoje svedectvá v spravodlivosti a v mnohej vernosti. 139 Moje horlenie ma zožiera, že moji protivníci zabudli na Tvoje slová. 140 Tvoja reč je prečistá a Tvoj služobník ju miluje. 141 Maličký som a opovrhnutý; na Tvoje rozkazy však nezabúdam. 142 Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná; zákon Tvoj je pravda. 143 Úzkosť a tieseň ma zastihli; príkazy Tvoje sú mi rozkošou. 144 Spravodlivosť Tvojich svedectiev je večná; urob ma chápavým, nech žijem. 145 Ja volám celým srdcom, vyslyš ma, Hospodine; ustanovenia Tvoje budem zachovávať. 146 K Tebe volám, spas ma, aby som plnil Tvoje svedectvá. 147 Pred svitom vstávam; volám o pomoc; a dúfam v Tvoje slovo. 148 Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči. 149 Počúvaj hlas môj podľa svojej milosti; obživ ma, Hospodine, podľa svojich práv! 150 Blízko sú, ktorí ma s podlosťou prenasledujú; od Tvojho zákona sú ďaleko. 151 Ó Hospodine, Ty si blízko a všetky Tvoje príkazy sú pravda. 152 Dávno viem z Tvojich svedectiev, že si ich založil naveky. 153 Zhliadni na moju biedu a vytrhni ma; lebo som nezabudol na Tvoj zákon. 154 Rozsúď môj spor a vykúp ma; podľa svojej reči obživ ma. 155 Ďaleko je spása od bezbožníkov; lebo nehľadajú Tvoje ustanovenia. 156 Veľké je Tvoje milosrdenstvo, ó Hospodine; obživ ma podľa svojich práv. 157 Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a sužujú; ale od Tvojich svedectiev sa neuchýlim. 158 Keď vidím odpadlíkov, cítim odpor, lebo nezachovávajú Tvoje slovo. 159 Pozri, veď milujem Tvoje rozkazy; ó Hospodine, obživ ma podľa svojej milosti! 160 Pravda je jadrom Tvojho slova a všetko Tvoje spravodlivé právo naveky. 161 Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny; no srdce sa mi bojí iba Tvojho slova. 162 Ja sa radujem Tvojej reči ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza. 163 Nenávidím lož, protiví sa mi; Tvoj zákon milujem. 164 Sedemkrát za deň Ťa chválim pre Tvoje spravodlivé práva. 165 Tí, čo milujú Tvoj zákon, majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť. 166 Mám nádej na Tvoju spásu, Hospodine, a splním Tvoje príkazy. 167 Moja duša zachováva Tvoje svedectvá a preveľmi ich milujem. 168 Zachováva Tvoje rozkazy a Tvoje svedectvá, lebo pred Tebou sú všetky moje cesty. 169 Hospodine, nech príde moja prosba pred Teba; urob ma chápavým podľa svojho slova. 170 Nech príde k Tebe moje úpenie; vysloboď ma podľa svojej reči! 171 Prekypujte mi, pery, chválou; lebo Ty ma učíš svojim ustanoveniam. 172 Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé. 173 Nech mi je Tvoja ruka na pomoci; lebo som si vyvolil Tvoje rozkazy. 174 Túžim po Tvojej spáse, Hospodine, a Tvoj zákon mi je rozkošou. 175 Nech žije moja duša a chváli Ťa a Tvoje práva nech mi pomáhajú! 176 Zblúdil som ako ovca stratená; hľadaj si svojho služobníka, lebo som nezabudol na Tvoje príkazy.