Predchádzajúca kapitola

118. kapitola

Bohoslužobná ďakovná pieseň zboru

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť!
2 Nech povie Izrael: Naveky trvá Jeho milosť! 3 Nech povie Áronov dom: Naveky trvá Jeho milosť! 4 Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina: Naveky trvá Jeho milosť! 5 V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma. 6 Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?! 7 Hospodin je pri mne, je medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa zahľadím na tých, čo ma nenávidia. 8 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. 9 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá. 10 Obkľúčili ma všetky národy; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. 11 Obkľúčili ma, áno, obkľúčili; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. 12 Obkľúčili ma ako včely, zhasnú však ako oheň z tŕnia; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. 13 Silno ma posotili, aby som padol; Hospodin mi však pomohol. 14 Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. 15 Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! 16 Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! 17 Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. 18 Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. 19 Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. 20 Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. 21 Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. 22 Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. 23 Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. 24 Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! 25 Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru! 26 Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho. 27 Hospodin je Boh, On nás osvietil. Priviažte obeť povrazmi o rohy oltára! 28 Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. 29 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!