Predchádzajúca kapitola

117. kapitola

Výzva k chvále Hospodinovej

1 Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!
2 Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Haleluja!