Predchádzajúca kapitola

116. kapitola

Ďakovná pieseň a sľub zachráneného od smrti

1 Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia;
2 lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem. 3 Obkľúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ. 4 Ale vzýval som meno Hospodinovo: Ó Hospodine, zachráň moju dušu! 5 Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva. 6 Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol - pomohol mi. 7 Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil. 8 Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu. 9 Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života. 10 Veril som, preto som hovoril: Som veľmi pokorený! 11 Vo svojej skľúčenosti som povedal: Každý človek je klamár! 12 Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? 13 Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno Hospodinovo. 14 Ja splním svoje sľuby Hospodinovi pred všetkým Jeho ľudom. 15 Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných. 16 Ach, Hospodine, som Tvojím sluhom, som Tvojím sluhom, synom Tvojej služobnice; uvoľnil si mi putá. 17 Prinášam Tebe obeť vďaky a vzývať budem meno Hospodinovo. 18 Splním svoje sľuby Hospodinovi pred všetkým Jeho ľudom 19 v nádvoriach domu Hospodinovho i v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!