Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

115. kapitola

Len Hospodinovi patrí česť

1 Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!
2 Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? 3 Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči. 4 Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 5 Ústa majú - nevravia; oči majú - nevidia; 6 uši majú - nepočujú; nos majú - nevoňajú; 7 ruky majú - nehmatajú; nohy majú - nechodia; svojím hrdlom nevolajú. 8 Tí, čo ich zhotovili, budú im podobní, i každý, kto v nich dúfa. 9 Izrael, dúfaj v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 10 Dom Áronov, dúfaj v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 11 Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dúfajte v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 12 Hospodin pamätá na nás, požehná, požehná dom Izraelov, požehná dom Áronov, 13 požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími. 14 Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov! 15 Ste požehnaní Hospodina, Stvoriteľa neba i zeme. 16 Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským. 17 Mŕtvi nechvália Hospodina, ani nikto z tých, čo zostupujú do miesta umĺknutia, 18 ale my dobrorečiť budeme Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!