Predchádzajúca kapitola

115. kapitola

Len Hospodinovi patrí česť

1 Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!
2 Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? 3 Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči. 4 Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 5 Ústa majú - nevravia; oči majú - nevidia; 6 uši majú - nepočujú; nos majú - nevoňajú; 7 ruky majú - nehmatajú; nohy majú - nechodia; svojím hrdlom nevolajú. 8 Tí, čo ich zhotovili, budú im podobní, i každý, kto v nich dúfa. 9 Izrael, dúfaj v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 10 Dom Áronov, dúfaj v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 11 Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dúfajte v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 12 Hospodin pamätá na nás, požehná, požehná dom Izraelov, požehná dom Áronov, 13 požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími. 14 Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov! 15 Ste požehnaní Hospodina, Stvoriteľa neba i zeme. 16 Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským. 17 Mŕtvi nechvália Hospodina, ani nikto z tých, čo zostupujú do miesta umĺknutia, 18 ale my dobrorečiť budeme Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!