Predchádzajúca kapitola

113. kapitola

Vyvýšenosť a milosť Hospodinova

1 Haleluja! Chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo!
2 Požehnané buď meno Hospodinovo odteraz až naveky! 3 Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo! 4 Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebesá siaha Jeho sláva! 5 Kto je ako Hospodin, náš Boh, na nebi, na zemi? 6 On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko; 7 On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, 8 aby ho usadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu; 9 neplodnú usadí do domu ako natešenú matku synov. Haleluja!