Predchádzajúca kapitola

111. kapitola

Oslava Božích dobrodení

1 Haleluja! Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore.
2 Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu. 3 Velebné, nádherné je Jeho dielo a Jeho spravodlivosť trvá naveky. 4 Pamiatku spravil svojím divným skutkom, Hospodin milostivý je a milosrdný. 5 Dal pokrm tým, čo sa Ho boja; na svoju zmluvu večne pamätá. 6 Ukázal silu svojich skutkov svojmu ľudu, aby im odovzdal dedičstvo pohanov. 7 Pravda a právo sú diela Jeho rúk, Jeho všetky rozkazy sú hodnoverné, 8 na večné veky upevnené, konané pravdivo a správne. 9 On poslal vykúpenie svojmu ľudu, naveky svoju zmluvu stanovil; sväté a hrozné je Jeho meno. 10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála.