Predchádzajúca kapitola

108. kapitola

Chválospev a prosba o pomoc Božiu

1 Pieseň. Žalm Dávidov.
2 Pevné je moje srdce, Bože, spievať a hrať Ti budem; prebuď sa, moja česť! 3 Prebuď sa, harfa i citara! Nech zobudím rannú zoru. 4 Budem Ti ďakovať, Hospodine, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národmi. 5 Lebo je veľká Tvoja milosť až po nebesá, až po oblaky Tvoja vernosť. 6 Vznes sa, Bože, nad nebesá, nad celou zemou je Tvoja sláva! 7 Aby sa zachránili Tvoji milovaní, pomáhaj svojou pravicou a vyslyš nás! 8 Prehovoril Boh vo svojej svätyni: Zaplesám, rozdelím Síchem, údolie Sukkót rozmeriam. 9 Mne patrí Gileád, mne Menašše, Efrajim je mi prilbou na hlave a Júda mojou berlou. 10 Moáb mi je umývadlom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištínskom zaplesám. 11 Kto ma vovedie do ohradeného mesta? Kto zavedie ma po Edóm? 12 Či nezavrhol si nás Ty, Bože? a nevychádzaš s vojmi našimi? 13 Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc. 14 My s Bohom dokážeme silu, On pošliape našich protivníkov.