Predchádzajúca kapitola

106. kapitola

Kajúci pohľad Izraela na deje otcov

1 Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť.
2 Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu? 3 Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase! 4 Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením, 5 aby som hľadel na blaho Tvojich vyvolených, z radosti Tvojho národa sa tešil a honosil sa Tvojím dedičstvom. 6 Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne. 7 Otcovia naši v Egypte nedbali na Tvoje divné skutky, nepamätali na Tvoju mnohú milosť a priečili sa pri mori, pri Červenom mori. 8 Predsa ich zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. 9 Pohrozil Červenému moru - ihneď vyschlo; previedol ich hlbinami ako stepou. 10 Zachránil ich pred rukou nenávistníka, vykúpil ich z moci nepriateľa. 11 Ich protivníkov vody zakryli a nezostal z nich ani jeden. 12 Vtedy uverili Jeho slovám a spievali Mu chválu. 13 Čoskoro zabudli na Jeho skutky a nečakali na Jeho radu. 14 Zmocnila sa ich vášeň v púšti, ba pokúšali Boha v pustatine. 15 Dal im, čo si žiadali, poslal však na nich chradnutie. 16 Žiarlili na Mojžiša v tábore i na Árona, svätca Hospodinovho. 17 Otvorila sa zem a pohltila Dátána, pokryla zberbu Abiramovu. 18 Nato sa oheň zažal v týchto zberbách a plameň strávil bezbožníkov. 19 Urobili si teľa na Chórebe a klaňali sa zliatine; 20 tak zamenili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu; 21 zabudli na Boha, ktorý ich vyslobodil a robil veľké veci v Egypte, 22 predivné skutky v kraji Chámovom i strašné veci pri Červenom mori. 23 Povedal vtedy, že ich vyplieni, keby si Mojžiš, Jeho vyvolený, nebol stal do trhliny pred Ním, aby odvrátil hnev od Jeho hubenia. 24 Potom pohrdli vytúženou zemou a neverili Jeho sľubu. 25 Reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. 26 Zodvihol vtedy ruku proti nim, že im dá padnúť na púšti, 27 potomstvo rozhodí im medzi pohanov a rozmetá ich po krajinách. 28 Spriahli sa s Baal Peórom, obete prinášané mŕtvym jedli. 29 Dráždili Ho svojimi činmi, až prišla na nich záhuba. 30 Tu povstal Pinchas, vykonal súd a zhuba prestala. 31 Počítalo sa mu to za spravodlivosť od pokolenia na pokolenie až naveky. 32 Zase Ho rozhnevali pri vodách sváru, tým urobili zle aj Mojžišovi. 33 Lebo keď sa priečili jeho duchu, on sa nerozvážne preriekol. 34 Nevyhubili ani národy, ako im rozkázal Hospodin, 35 lebo sa pomiešali s pohanmi a priučili sa ich skutkom. 36 Ba aj ich modlám slúžili, a tie sa im stali osídlom; 37 aj svojich synov obetovali, i svoje dcéry démonom, 38 ba prelievali nevinnú krv, krv svojich synov, svojich dcér, ktoré obetovali kanaánskym modlám; a tak zem bola poškvrnená krvou. 39 Vlastnými skutkami sa znečistili, smilnili svojimi činmi. 40 Tu Hospodin vzplanul hnevom proti svojmu ľudu a zošklivil si svoje dedičstvo. 41 Vydal ich do rúk pohanom a vládli nad nimi ich neprajníci. 42 Nepriatelia ich utláčali, až sa im pokorili pod ruku. 43 Vyslobodil ich mnoho razy; oni sa Mu však priečili podľa vlastnej rady, a tak pre svoju vinu klesali. 44 Zhliadol však na ich úzkosť, keď počúval ich nárek; 45 kvôli nim sa rozpomenul na svoju zmluvu a pre svoju hojnú milosť sa zľutoval. 46 Dal im nájsť milosrdenstvo u všetkých, čo ich zajali. 47 Zachráň nás, Hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme oslavovať mohli Tvoje sväté meno a honosili sa Tvojou chválou! 48 Požehnaný buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov naveky! A všetok ľud nech povie: Amen. Haleluja!