Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

106. kapitola

Kajúci pohľad Izraela na deje otcov

1 Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť.
2 Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu? 3 Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase! 4 Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením, 5 aby som hľadel na blaho Tvojich vyvolených, z radosti Tvojho národa sa tešil a honosil sa Tvojím dedičstvom. 6 Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne. 7 Otcovia naši v Egypte nedbali na Tvoje divné skutky, nepamätali na Tvoju mnohú milosť a priečili sa pri mori, pri Červenom mori. 8 Predsa ich zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. 9 Pohrozil Červenému moru - ihneď vyschlo; previedol ich hlbinami ako stepou. 10 Zachránil ich pred rukou nenávistníka, vykúpil ich z moci nepriateľa. 11 Ich protivníkov vody zakryli a nezostal z nich ani jeden. 12 Vtedy uverili Jeho slovám a spievali Mu chválu. 13 Čoskoro zabudli na Jeho skutky a nečakali na Jeho radu. 14 Zmocnila sa ich vášeň v púšti, ba pokúšali Boha v pustatine. 15 Dal im, čo si žiadali, poslal však na nich chradnutie. 16 Žiarlili na Mojžiša v tábore i na Árona, svätca Hospodinovho. 17 Otvorila sa zem a pohltila Dátána, pokryla zberbu Abiramovu. 18 Nato sa oheň zažal v týchto zberbách a plameň strávil bezbožníkov. 19 Urobili si teľa na Chórebe a klaňali sa zliatine; 20 tak zamenili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu; 21 zabudli na Boha, ktorý ich vyslobodil a robil veľké veci v Egypte, 22 predivné skutky v kraji Chámovom i strašné veci pri Červenom mori. 23 Povedal vtedy, že ich vyplieni, keby si Mojžiš, Jeho vyvolený, nebol stal do trhliny pred Ním, aby odvrátil hnev od Jeho hubenia. 24 Potom pohrdli vytúženou zemou a neverili Jeho sľubu. 25 Reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. 26 Zodvihol vtedy ruku proti nim, že im dá padnúť na púšti, 27 potomstvo rozhodí im medzi pohanov a rozmetá ich po krajinách. 28 Spriahli sa s Baal Peórom, obete prinášané mŕtvym jedli. 29 Dráždili Ho svojimi činmi, až prišla na nich záhuba. 30 Tu povstal Pinchas, vykonal súd a zhuba prestala. 31 Počítalo sa mu to za spravodlivosť od pokolenia na pokolenie až naveky. 32 Zase Ho rozhnevali pri vodách sváru, tým urobili zle aj Mojžišovi. 33 Lebo keď sa priečili jeho duchu, on sa nerozvážne preriekol. 34 Nevyhubili ani národy, ako im rozkázal Hospodin, 35 lebo sa pomiešali s pohanmi a priučili sa ich skutkom. 36 Ba aj ich modlám slúžili, a tie sa im stali osídlom; 37 aj svojich synov obetovali, i svoje dcéry démonom, 38 ba prelievali nevinnú krv, krv svojich synov, svojich dcér, ktoré obetovali kanaánskym modlám; a tak zem bola poškvrnená krvou. 39 Vlastnými skutkami sa znečistili, smilnili svojimi činmi. 40 Tu Hospodin vzplanul hnevom proti svojmu ľudu a zošklivil si svoje dedičstvo. 41 Vydal ich do rúk pohanom a vládli nad nimi ich neprajníci. 42 Nepriatelia ich utláčali, až sa im pokorili pod ruku. 43 Vyslobodil ich mnoho razy; oni sa Mu však priečili podľa vlastnej rady, a tak pre svoju vinu klesali. 44 Zhliadol však na ich úzkosť, keď počúval ich nárek; 45 kvôli nim sa rozpomenul na svoju zmluvu a pre svoju hojnú milosť sa zľutoval. 46 Dal im nájsť milosrdenstvo u všetkých, čo ich zajali. 47 Zachráň nás, Hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme oslavovať mohli Tvoje sväté meno a honosili sa Tvojou chválou! 48 Požehnaný buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov naveky! A všetok ľud nech povie: Amen. Haleluja!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk