Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

106. kapitola

Kajúci pohľad Izraela na deje otcov

1 Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť.
2 Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu? 3 Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase! 4 Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením, 5 aby som hľadel na blaho Tvojich vyvolených, z radosti Tvojho národa sa tešil a honosil sa Tvojím dedičstvom. 6 Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne. 7 Otcovia naši v Egypte nedbali na Tvoje divné skutky, nepamätali na Tvoju mnohú milosť a priečili sa pri mori, pri Červenom mori. 8 Predsa ich zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. 9 Pohrozil Červenému moru - ihneď vyschlo; previedol ich hlbinami ako stepou. 10 Zachránil ich pred rukou nenávistníka, vykúpil ich z moci nepriateľa. 11 Ich protivníkov vody zakryli a nezostal z nich ani jeden. 12 Vtedy uverili Jeho slovám a spievali Mu chválu. 13 Čoskoro zabudli na Jeho skutky a nečakali na Jeho radu. 14 Zmocnila sa ich vášeň v púšti, ba pokúšali Boha v pustatine. 15 Dal im, čo si žiadali, poslal však na nich chradnutie. 16 Žiarlili na Mojžiša v tábore i na Árona, svätca Hospodinovho. 17 Otvorila sa zem a pohltila Dátána, pokryla zberbu Abiramovu. 18 Nato sa oheň zažal v týchto zberbách a plameň strávil bezbožníkov. 19 Urobili si teľa na Chórebe a klaňali sa zliatine; 20 tak zamenili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu; 21 zabudli na Boha, ktorý ich vyslobodil a robil veľké veci v Egypte, 22 predivné skutky v kraji Chámovom i strašné veci pri Červenom mori. 23 Povedal vtedy, že ich vyplieni, keby si Mojžiš, Jeho vyvolený, nebol stal do trhliny pred Ním, aby odvrátil hnev od Jeho hubenia. 24 Potom pohrdli vytúženou zemou a neverili Jeho sľubu. 25 Reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. 26 Zodvihol vtedy ruku proti nim, že im dá padnúť na púšti, 27 potomstvo rozhodí im medzi pohanov a rozmetá ich po krajinách. 28 Spriahli sa s Baal Peórom, obete prinášané mŕtvym jedli. 29 Dráždili Ho svojimi činmi, až prišla na nich záhuba. 30 Tu povstal Pinchas, vykonal súd a zhuba prestala. 31 Počítalo sa mu to za spravodlivosť od pokolenia na pokolenie až naveky. 32 Zase Ho rozhnevali pri vodách sváru, tým urobili zle aj Mojžišovi. 33 Lebo keď sa priečili jeho duchu, on sa nerozvážne preriekol. 34 Nevyhubili ani národy, ako im rozkázal Hospodin, 35 lebo sa pomiešali s pohanmi a priučili sa ich skutkom. 36 Ba aj ich modlám slúžili, a tie sa im stali osídlom; 37 aj svojich synov obetovali, i svoje dcéry démonom, 38 ba prelievali nevinnú krv, krv svojich synov, svojich dcér, ktoré obetovali kanaánskym modlám; a tak zem bola poškvrnená krvou. 39 Vlastnými skutkami sa znečistili, smilnili svojimi činmi. 40 Tu Hospodin vzplanul hnevom proti svojmu ľudu a zošklivil si svoje dedičstvo. 41 Vydal ich do rúk pohanom a vládli nad nimi ich neprajníci. 42 Nepriatelia ich utláčali, až sa im pokorili pod ruku. 43 Vyslobodil ich mnoho razy; oni sa Mu však priečili podľa vlastnej rady, a tak pre svoju vinu klesali. 44 Zhliadol však na ich úzkosť, keď počúval ich nárek; 45 kvôli nim sa rozpomenul na svoju zmluvu a pre svoju hojnú milosť sa zľutoval. 46 Dal im nájsť milosrdenstvo u všetkých, čo ich zajali. 47 Zachráň nás, Hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme oslavovať mohli Tvoje sväté meno a honosili sa Tvojou chválou! 48 Požehnaný buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov naveky! A všetok ľud nech povie: Amen. Haleluja!