Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

105. kapitola

Chvála Božích skutkov v dejinách národa

1 Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!
2 Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divných skutkoch! 3 Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! 4 Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! 5 Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst, 6 vy, potomstvo Abraháma, Jeho sluhu, synovia Jákobovi, Jeho vyvolení! 7 On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy. 8 Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vydal pre tisíc rodov príkazom; 9 čo s Abrahámom uzavrel, a na prísahu Izákovi, 10 čo stvrdil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Izrael: 11 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel. 12 Keď ich bolo ešte počtom málo, hŕstočka len, a k tomu cudzí v nej, 13 keď tiahli od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, 14 nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich potrestal: 15 Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom! 16 A keď privolal hlad do zeme a zlámal všetku palicu chleba, 17 poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. 18 V klade mu zvierali nohy, dostal sa do želiez, 19 kým sa len nesplnilo jeho slovo a reč Hospodinova ho neospravedlnila. 20 Kráľ poslal, dal ho rozviazať, národov vládca prepustil ho. 21 Nad vlastným domom stanovil ho pánom, vládcom nad celým svojím majetkom, 22 aby poúčal podľa svojej vôle jeho kniežatá a jeho starcov učil múdrosti. 23 Tak prišiel Izrael do Egypta a Jákob bol hosťom v krajine Chámovej, 24 urobil ľud svoj veľmi plodným a silnejším než boli jeho protivníci. 25 Zvrátil im srdce, aby nenávideli Jeho ľud, úklady strojili Jeho služobníkom. 26 Mojžiša poslal, svojho sluhu, Árona, ktorého si vyvolil. 27 Tí robili medzi nimi Jeho znamenia, zázraky v kraji Chámovom. 28 Poslal tmu - zotmilo sa; ale sprotivili sa Jeho slovám. 29 Ich vody na krv premenil a usmrtil im ryby. 30 Krajina hemžila sa žabami ešte aj v dvoranách ich kráľov. 31 Riekol, a priletel hmyz, komáre na celé ich územie. 32 Kamenec poslal miesto dažďa, plamenný oheň do ich zeme. 33 Vinič im zbil, aj figovníky, stromy polámal na ich území. 34 Riekol, a prišli kobylky, pažravý hmyz bez počtu; 35 požrali im všetku byľ v krajine, požrali im plodiny poľa. 36 Pobil im v kraji všetko prvorodené, prvotiny všetkej ich mužnej sily. 37 Ich však vyviedol so striebrom a zlatom, nebol v ich kmeňoch klesajúci. 38 Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo ich pochytil strach pred nimi. 39 Rozprestrel oblak ako prikrývadlo a oheň, aby osvecoval noc. 40 Žiadali, a priviedol prepelice, sýtil ich nebeským chlebom. 41 Otvoril skalu - tiekli vody a valila sa rieka vyprahnutou zemou. 42 Lebo si spomenul na svoje sväté slovo, na svojho sluhu Abraháma. 43 Tak vyviedol ľud svoj v radosti, za plesania svojich vyvolených. 44 Dal im krajiny pohanov; zdedili plody trudu národov, 45 aby dbali na Jeho ustanovenia a zachovávali Jeho zákony. Haleluja!