Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

105. kapitola

Chvála Božích skutkov v dejinách národa

1 Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!
2 Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divných skutkoch! 3 Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! 4 Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! 5 Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst, 6 vy, potomstvo Abraháma, Jeho sluhu, synovia Jákobovi, Jeho vyvolení! 7 On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy. 8 Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vydal pre tisíc rodov príkazom; 9 čo s Abrahámom uzavrel, a na prísahu Izákovi, 10 čo stvrdil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Izrael: 11 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel. 12 Keď ich bolo ešte počtom málo, hŕstočka len, a k tomu cudzí v nej, 13 keď tiahli od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, 14 nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich potrestal: 15 Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom! 16 A keď privolal hlad do zeme a zlámal všetku palicu chleba, 17 poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. 18 V klade mu zvierali nohy, dostal sa do želiez, 19 kým sa len nesplnilo jeho slovo a reč Hospodinova ho neospravedlnila. 20 Kráľ poslal, dal ho rozviazať, národov vládca prepustil ho. 21 Nad vlastným domom stanovil ho pánom, vládcom nad celým svojím majetkom, 22 aby poúčal podľa svojej vôle jeho kniežatá a jeho starcov učil múdrosti. 23 Tak prišiel Izrael do Egypta a Jákob bol hosťom v krajine Chámovej, 24 urobil ľud svoj veľmi plodným a silnejším než boli jeho protivníci. 25 Zvrátil im srdce, aby nenávideli Jeho ľud, úklady strojili Jeho služobníkom. 26 Mojžiša poslal, svojho sluhu, Árona, ktorého si vyvolil. 27 Tí robili medzi nimi Jeho znamenia, zázraky v kraji Chámovom. 28 Poslal tmu - zotmilo sa; ale sprotivili sa Jeho slovám. 29 Ich vody na krv premenil a usmrtil im ryby. 30 Krajina hemžila sa žabami ešte aj v dvoranách ich kráľov. 31 Riekol, a priletel hmyz, komáre na celé ich územie. 32 Kamenec poslal miesto dažďa, plamenný oheň do ich zeme. 33 Vinič im zbil, aj figovníky, stromy polámal na ich území. 34 Riekol, a prišli kobylky, pažravý hmyz bez počtu; 35 požrali im všetku byľ v krajine, požrali im plodiny poľa. 36 Pobil im v kraji všetko prvorodené, prvotiny všetkej ich mužnej sily. 37 Ich však vyviedol so striebrom a zlatom, nebol v ich kmeňoch klesajúci. 38 Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo ich pochytil strach pred nimi. 39 Rozprestrel oblak ako prikrývadlo a oheň, aby osvecoval noc. 40 Žiadali, a priviedol prepelice, sýtil ich nebeským chlebom. 41 Otvoril skalu - tiekli vody a valila sa rieka vyprahnutou zemou. 42 Lebo si spomenul na svoje sväté slovo, na svojho sluhu Abraháma. 43 Tak vyviedol ľud svoj v radosti, za plesania svojich vyvolených. 44 Dal im krajiny pohanov; zdedili plody trudu národov, 45 aby dbali na Jeho ustanovenia a zachovávali Jeho zákony. Haleluja!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk