Predchádzajúca kapitola

103. kapitola

Oslava nekonečnej milosti Božej

1 Dávidov. Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu!
2 Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! 3 On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. 4 Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. 5 Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. 6 Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. 7 Mojžišovi dal poznať svoje cesty i Izraelcom svoje skutky. 8 Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. 9 Nebude sa ustavične prieť, nebude sa naveky hnevať. 10 Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín. 11 Veď ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa Ho boja. 12 Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše prestúpenia. 13 Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. 14 Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. 15 Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. 16 Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet, a nepozná ho viac jeho miesto. 17 Ale milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, 18 na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili. 19 Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje. 20 Dobrorečte Hospodinovi, Jeho anjeli, i silní hrdinovia, plniac Jeho príkazy a poslúchajúc hlas Jeho slova! 21 Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho voje, vy, čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu! 22 Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi!