Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

102. kapitola

Pokánie a nádej na obnovenie Siona

1 Modlitba biedneho, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.
2 Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! 3 V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! 4 Lebo moje dni zmizli ako dym a kosti mi tlejú sťa pahreba. 5 Srdce mám zronené a uschlo ako tráva; ba i chlieb svoj zabúdam už jesť. 6 Pre moje hlasné vzdychanie kosti sa mi lepia k telu. 7 Podobám sa pelikánovi na púšti; som ako sova na zrúcaninách. 8 Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. 9 Moji nepriatelia ma tupia celý deň; zlorečia mi tí, ktorí zúria proti mne. 10 Lebo popol jem ako chlieb, svoj nápoj miešam so slzami 11 pre Tvoj hnev, pre Tvoju prchkosť; lebo si ma zodvihol a odvrhol. 12 Moje dni sú ako nachýlený tieň a ja schnem ako bylina. 13 Ale Ty, Hospodine, tróniš naveky, Tvoja pamiatka je z rodu na rod. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom; lebo tu je čas zmilovať sa, lebo už prišla chvíľa, 15 lebo si Tvoji služobníci obľúbili jeho kamene a ľúto im je jeho trosiek. 16 Pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci králi zeme Tvojej slávy. 17 Lebo Hospodin vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. 18 K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia a novostvorený ľud chváliť bude Hospodina. 20 Pretože zhliadol zo svojej svätej výsosti, Hospodin pozrel z nebies na zem, 21 aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti, 22 aby zvestovali na Sione meno Hospodina a Jeho chválu v Jeruzaleme, 23 keď zhromaždia sa národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. 24 Cestou mi podlomil silu, ukrátil moje dni. 25 Riekol som: V polovici mojich dní ma neber, Bože môj! Z rodu na rod trvajú Tvoje roky. 26 Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk. 27 Ony sa pominú, Ty zostávaš; všetko sa rozpadne ako odev; vymeníš ich ako rúcho - zmenia sa. 28 Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. 29 Synovia Tvojich služobníkov budú mať svoj domov a ich potomstvo bude pevné pred Tebou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk