Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Pokánie a nádej na obnovenie Siona

  1 Modlitba biedneho, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom. 2 Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! 3 V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! 4 Lebo moje dni zmizli ako dym a kosti mi tlejú sťa pahreba. 5 Srdce mám zronené a uschlo ako tráva; ba i chlieb svoj zabúdam už jesť. 6 Pre moje hlasné vzdychanie kosti sa mi lepia k telu. 7 Podobám sa pelikánovi na púšti; som ako sova na zrúcaninách. 8 Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. 9 Moji nepriatelia ma tupia celý deň; zlorečia mi tí, ktorí zúria proti mne. 10 Lebo popol jem ako chlieb, svoj nápoj miešam so slzami 11 pre Tvoj hnev, pre Tvoju prchkosť; lebo si ma zodvihol a odvrhol. 12 Moje dni sú ako nachýlený tieň a ja schnem ako bylina. 13 Ale Ty, Hospodine, tróniš naveky, Tvoja pamiatka je z rodu na rod. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom; lebo tu je čas zmilovať sa, lebo už prišla chvíľa, 15 lebo si Tvoji služobníci obľúbili jeho kamene a ľúto im je jeho trosiek. 16 Pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci králi zeme Tvojej slávy. 17 Lebo Hospodin vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. 18 K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia a novostvorený ľud chváliť bude Hospodina. 20 Pretože zhliadol zo svojej svätej výsosti, Hospodin pozrel z nebies na zem, 21 aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti, 22 aby zvestovali na Sione meno Hospodina a Jeho chválu v Jeruzaleme, 23 keď zhromaždia sa národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. 24 Cestou mi podlomil silu, ukrátil moje dni. 25 Riekol som: V polovici mojich dní ma neber, Bože môj! Z rodu na rod trvajú Tvoje roky. 26 Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk. 27 Ony sa pominú, Ty zostávaš; všetko sa rozpadne ako odev; vymeníš ich ako rúcho - zmenia sa. 28 Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. 29 Synovia Tvojich služobníkov budú mať svoj domov a ich potomstvo bude pevné pred Tebou.
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo