Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

102. kapitola

Pokánie a nádej na obnovenie Siona

1 Modlitba biedneho, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.
2 Hospodine, počuj moju modlitbu, a moje volanie nech príde pred Teba! 3 V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou; nakloň ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo ma vypočuj! 4 Lebo moje dni zmizli ako dym a kosti mi tlejú sťa pahreba. 5 Srdce mám zronené a uschlo ako tráva; ba i chlieb svoj zabúdam už jesť. 6 Pre moje hlasné vzdychanie kosti sa mi lepia k telu. 7 Podobám sa pelikánovi na púšti; som ako sova na zrúcaninách. 8 Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. 9 Moji nepriatelia ma tupia celý deň; zlorečia mi tí, ktorí zúria proti mne. 10 Lebo popol jem ako chlieb, svoj nápoj miešam so slzami 11 pre Tvoj hnev, pre Tvoju prchkosť; lebo si ma zodvihol a odvrhol. 12 Moje dni sú ako nachýlený tieň a ja schnem ako bylina. 13 Ale Ty, Hospodine, tróniš naveky, Tvoja pamiatka je z rodu na rod. 14 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom; lebo tu je čas zmilovať sa, lebo už prišla chvíľa, 15 lebo si Tvoji služobníci obľúbili jeho kamene a ľúto im je jeho trosiek. 16 Pohania sa budú báť mena Hospodinovho a všetci králi zeme Tvojej slávy. 17 Lebo Hospodin vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. 18 K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. 19 Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia a novostvorený ľud chváliť bude Hospodina. 20 Pretože zhliadol zo svojej svätej výsosti, Hospodin pozrel z nebies na zem, 21 aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti, 22 aby zvestovali na Sione meno Hospodina a Jeho chválu v Jeruzaleme, 23 keď zhromaždia sa národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. 24 Cestou mi podlomil silu, ukrátil moje dni. 25 Riekol som: V polovici mojich dní ma neber, Bože môj! Z rodu na rod trvajú Tvoje roky. 26 Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk. 27 Ony sa pominú, Ty zostávaš; všetko sa rozpadne ako odev; vymeníš ich ako rúcho - zmenia sa. 28 Ty si však ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. 29 Synovia Tvojich služobníkov budú mať svoj domov a ich potomstvo bude pevné pred Tebou.