Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

Súd nad Jeruzalemom

1 Beda spurnému, poškvrnenému a násilníckemu mestu.
2 Hlas neposlúcha, karhanie neprijíma, Hospodinovi nedôveruje, k Bohu svojmu sa nepribližuje. 3 Jeho kniežatá uprostred neho sú revúcimi levmi. Jeho sudcovia večernými vlkmi, čo si neodložia nič na ráno. 4 Jeho proroci sú namyslení, mužovia klamu. Jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, a znásilňujú zákon. 5 Hospodin spravodlivý je uprostred neho, nečiní krivdu. Každé ráno vydáva na svetlo svoje príkazy. Nikdy to neprestane. Zločinec však nepozná hanbu. 6 Vyhladil som národy a spustošené sú ich cimburia. Dal som spustnúť ich uliciam, takže niet na nich chodcov; ich mestá sú vyplienené, že niet v nich muža ani obyvateľa. 7 Riekol som: Predsa sa ma len budeš báť, prijmeš napomenutie. Aby nezmizlo spred jeho očí nič, čo som mu prikázal. Oni však vždy znovu a znovu snažili sa všetko zle urobiť. 8 Preto očakávajte na mňa - znie výrok Hospodinov - a to na deň, keď povstanem ku koristi, lebo mojím rozhodnutím je zhromaždiť národy, dovedna zhrnúť kráľovstvá a vyliať na ne svoju prchkosť i všetku pálčivosť svojho hnevu, lebo v ohni mojej žiarlivosti strávená bude celá zem. 9 Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne slúžili. 10 Z druhej strany kúšskych riek moji vyznavači, dcéra mojich rozptýlených, prinesú mi dar. 11 V ten deň nebudeš sa hanbiť za všetky svoje skutky, ktorými si sa mi spreneveril. Lebo potom odstránim z tvojho stredu tvojich pyšne jasajúcich, a nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svätom vrchu. 12 Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom. 13 Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť ani hovoriť lož, a nenájde sa v ich ústach podvodný jazyk, lebo pásť budú a odpočívať, a nik ich nevyplaší.

Výzva k plesaniu nad Hospodinom

14 Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem!
15 Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého. 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! 17 Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou 18 ako za dní slávností. Odnímem od teba a odstránim z teba potupu. 19 Ajhľa, v tom čase sa porátam so všetkými tými, ktorí ťa ponižovali; krívajúcich zachránim a rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi. 20 V tom čase vás privediem, keď vás zhromaždím, lebo chcem vás priviesť ku chvále a cti medzi všetkými národmi zeme, keď pred vaším zrakom zmením váš údel - hovorí Hospodin.