Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

1 Saul schvaľoval, že ho zavraždili.

Prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme

V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii.
2 Štefana však pochovali nábožní mužovia a veľmi plakali nad ním. 3 Ale Saul nivočil cirkev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhal ich do väzenia.

Filipovo účinkovanie

4 A tí, čo sa rozpŕchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo.
5 Filip zišiel do samarského mesta a zvestoval im Krista. 6 Zástupy s jednomyseľnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom; aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. 8 A bola v tom meste veľká radosť. 9 V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. 10 A všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia! 11 Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho napĺňal úžasom. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia i ženy. 13 Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridŕžal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali.

Petrovo účinkovanie v Samárii

14 Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána.
15 A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil; len pokrstení boli v meno Pána Ježiša. 17 Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. 18 Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze 19 a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. 20 Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. 21 Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. 22 Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, 23 lebo vidím, že si ako horká žlč a sputnaný neprávosťou. 24 I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo niečo z toho, čo ste povedali. 25 Keď skončili svedectvo a zvestovanie slova Pánovho, navracali sa do Jeruzalema, zvestujúc evanjelium v mnohých samarských mestečkách.

Filip pokrstil kráľovského dvorana

26 Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá.
27 I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, 28 vracal sa (domov); sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! 30 Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? 31 Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu. 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. 33 Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme. 34 Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? 35 Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? 37 Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. 38 Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho. 39 Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou. 40 Potom sa Filip našiel v Azóte, pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cezarey.