Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

V Ikónii

1 V Ikónii vošli podobne do židovskej synagógy a hovorili tak, že veľmi mnohí uverili aj spomedzi Židov aj spomedzi Grékov.
2 Ale Židia, ktorí neuverili, vzbúrili a rozdráždili mysle pohanov proti bratom. 3 Predsa strávili tam dlhší čas a neohrozene hovorili o Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti a dával im (moc) činiť znamenia a zázraky svojimi rukami. 4 I rozdvojili sa obyvatelia mesta: jedni boli so Židmi, iní s apoštolmi. 5 Keď sa však pohania a Židia so svojimi poprednými mužmi pripravovali zhanobiť ich a ukameňovať, 6 upozornení na to, utiekli do lykaonských miest: Lystry, Derby a do ich okolia 7 a tam zvestovali evanjelium.

V Lystre

8 I bol v Lystre muž, nevládny na nohy, chromý od narodenia, ktorý (len) sedel a nikdy nechodil.
9 Ten počúval Pavla, keď hovoril. Pavel sa uprene zahľadel na neho, a keď videl, že verí vo svoje uzdravenie, 10 povedal mu silným hlasom: Postav sa na rovné nohy! I vyskočil a chodil. 11 Keď zástupy videli, čo Pavel urobil, pozdvihli svoj hlas a po lykaonsky povedali: Bohovia sa pripodobnili ľuďom a zostúpili k nám. 12 Barnabáša pomenovali Jupiterom a Pavla, pretože on hovoril, Hermesom. 13 Kňaz Jupiterovho chrámu, ktorý bol pred mestom, priviedol k bránam junce a vence a so zástupmi chcel obetovať. 14 Keď to apoštolovia Barnabáš a Pavel počuli, roztrhli si rúcha a vybehnúc k zástupu hlasno volali: 15 Čo to robíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, mora i všetkého, čo je v nich, 16 ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, 17 hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. 18 Takýmito slovami podarilo sa im horko-ťažko upokojiť zástupy, aby im neobetovali. 19 Prišli však Židia z Antiochie a Ikónie, získali si zástupy a kameňujúc Pavla, vyvliekli ho z mesta, lebo si mysleli, že umrel. 20 Ale (Pavel), ako ho učeníci obstúpili, vstal, vošiel do mesta a na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.

V Derbe

21 Potom, keď v tomto meste zvestovali evanjelium a získali mnoho učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónie a Antiochie;
22 utvrdzovali duše učeníkov povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere, a že: Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. 23 Nato po cirkevných zboroch ustanovili starších a na modlitbách a pôstoch porúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.

Návrat do Antiochie

24 Potom prejdúc Pisidiou, prešli do Pamfýlie,
25 hlásali slovo v Perge a zišli do Attálie. 26 Odtiaľ sa preplavili do Antiochie, odkiaľ (vyšli), poručení milosti Božej, do práce, ktorú (práve) dokončili. 27 Ako ta prišli, zhromaždili cirkevný zbor a oznámili im, čo všetko učinil Boh s nimi, a že aj pohanom otvoril dvere viery. 28 A strávili tam s učeníkmi nemalý čas.