Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Abímelechova hrôzovláda v Sícheme

1 Abímelech, syn Jerubbaalov, išiel do Síchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celej čeľadi domu otca svojej matky:
2 Otvorene povedzte všetkým občanom Síchemu: Čo je lepšie pre vás? Aby sedemdesiat mužov, všetci synovia Jerubbaalovi, panovali nad vami, alebo aby jeden človek panoval nad vami? Pamätajte, že som z vášho tela a kostí! 3 Bratia jeho matky rozpovedali všetko občanom Síchemu a ich srdce sa priklonilo k Abímelechovi; lebo povedali: Je nám bratom. 4 Dali mu sedemdesiat šekelov striebra z domu Baal-Beríta a Abímelech si za to najal naničhodných a na všetko schopných ľudí, ktorí ho nasledovali. 5 Potom odišiel do domu svojho otca do Ofry a na jednom kameni zavraždil svojich bratov, synov Jerubbaalových; sedemdesiat mužov; zostal len Jótám, najmladší syn Jerubbaalov, lebo sa skryl. 6 Potom sa zhromaždili všetci občania Síchemu i celé Bét-Milló, odišli a vyhlásili Abímelecha za kráľa pri dube s posvätným stĺpom v Sícheme.

Jótámovo podobenstvo

7 Keď to oznámili Jótámovi, odišiel a zastal na vrchole Garizímu a nahlas volal: Počujte ma, občania Síchemu, a vypočuje vás Boh.
8 Pobrali sa raz stromy pomazať kráľa nad sebou. I povedali olive: Kraľuj nad nami. 9 A oliva im odvetila: Mám opustiť svoj olej, pre ktorý ma ctia bohovia i ľudia, ísť a vznášať sa nad stromami? 10 Vtedy povedali stromy figovníku: Poď ty a kraľuj nad nami! 11 A figovník im odvetil: Mám opustiť svoju sladkosť a svoje výborné ovocie, ísť a vznášať sa nad stromami? 12 Potom povedali stromy viniču: Poď ty a kraľuj nad nami! 13 Ale vinič im odvetil: Mám opustiť svoj mušt, ktorý obveseľuje bohov i ľudí, ísť a vznášať sa nad stromami? 14 A všetky stromy povedali bodliaku: Poď ty a kraľuj nad nami! 15 A bodliak odvetil stromom: Ak ma naozaj chcete pomazať za kráľa nad vami, poďte, ukryte sa v mojej tôni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre. 16 Teraz, ak ste naozaj statočne konali, keď ste Abímelecha urobili kráľom, a ak ste dobre naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, ak ste mu odplatili, ako sa zaslúžil o vás, 17 lebo môj otec bojoval za vás, ba aj svoj život položil na vážky a zachránil vás z rúk Midjáncov; 18 ale vy ste dnes povstali proti domu môjho otca a jeho synov ste povraždili, sedemdesiat mužov na jednom kameni, a urobili ste Abímelecha, syna jeho slúžky, kráľom nad občanmi Síchemu, lebo je vaším bratom; 19 ak ste naozaj statočne naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, radujte sa z Abímelecha, a aj on nech sa raduje z vás. 20 Ak nie, nech vyšľahne z Abímelecha oheň a nech strávi občanov Síchemu a Bét-Millóa, a oheň nech vyšľahne z občanov Síchemu a z Bét-Milloá a nech pohltí Abímelecha. 21 Potom Jótám ušiel a unikol svojmu bratovi Abímelechovi. Nato odišiel do Beéry a býval tam.

Rozkol medzi Abímelechom a Síchemcami

22 Keď Abímelech panoval tri roky nad Izraelom,
23 zoslal Hospodin zlého ducha medzi Abímelecha a občanov Síchemu, takže občania Síchemu odpadli od Abímelecha, 24 aby násilie na sedemdesiatich synoch Jerubbaalových a ich krv padla na Abímelecha, ich brata, ktorý ich zavraždil, a na občanov Síchemu, ktorí mu posilnili ruky, aby mohol zavraždiť svojich bratov. 25 Občania Síchemu postavili na výšinách hôr ľudí do zálohy, ktorí olúpili každého, kto prešiel po ceste popri nich. To oznámili Abímelechovi. 26 Prišiel Gaal, syn Ebedov, so svojimi bratmi a usadil sa v Sícheme. Občania Síchemu mali k nemu dôveru. 27 Raz vyšli na pole, oberali vinice a lisovali; urobili radostnú slávnosť, vošli do chrámu svojho boha, jedli, pili a preklínali Abímelecha. 28 Ebedov syn Gaal povedal: Kto je Abímelech a čo je Síchem, aby sme mu slúžili? Či nie je on synom Jerubbaalovým a Zebúl jeho správcom? Slúžte radšej mužom Síchemovho otca Chámóra! Prečo by sme mali teraz jemu slúžiť? 29 Keby som len mal tento ľud v moci! Odstránil by som Abímelecha a odkázal by som Abímelechovi: Máš mnoho vojska, vytiahni! 30 Keď veliteľ mesta Zebúl počul slová Gaala, syna Ebedovho, vzplanul hnevom, 31 poslal poslov k Abímelechovi do Arúmy a odkázal mu: Hľa, Ebedov syn Gaal a jeho bratia prišli do Síchemu a štvú mesto proti tebe. 32 Nuž vstaň ešte v noci i s ľudom, ktorý máš pri sebe, a ukry sa v poli do zálohy. 33 Včas ráno, pri východe slnka, prepadni mesto! Keď potom vytiahne so svojimi mužmi proti tebe, urob s ním, ako chceš. 34 Abímelech so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, vstal ešte v noci a postavil sa do zálohy proti Síchemu v štyroch skupinách. 35 Ebedov syn Gaal vyšiel a postavil sa ku vchodu mestskej brány; tu sa zdvihol Abímelech so svojím ľudom zo zálohy. 36 Keď Gaal videl onen ľud, povedal Zebúlovi: Hľa, ľud zostupuje z končiarov vrchov. Zebúl mu odpovedal: Tiene vrchov sa ti zdajú ako ľudia. 37 Gaal hovoril ďalej: Hľa, ľudia schádzajú z prostriedku krajiny a jedna skupina prichádza po ceste od vešteckého duba. 38 Zebúl mu povedal: Kde sú teraz tvoje ústa; veď si povedal: Kto je Abímelech, aby sme mu slúžili? Toto je ľud, ktorým si opovrhol! Vyjdi teraz a bojuj proti nim! 39 Vtedy Gaal vyrazil na čele síchemských občanov a bojoval proti Abímelechovi. 40 Abímelech ho prenasledoval. On ušiel pred ním. Popadalo mnoho ranených až po bránu. 41 Kým sa Abímelech vrátil do Arúmy, Zebúl zahnal Gaala a jeho bratov, takže nemohli ďalej zostať v Sícheme. 42 Na druhý deň vyšiel ľud do poľa a oznámil to Abímelechovi. 43 Vzal svojich ľudí, rozdelil ich na tri skupiny a postavil na poli do zálohy. Keď videl, že ľudia vyšli z mesta, prepadol ich a pobil. 44 Abímelech urobil výpad so skupinou, ktorá bola pri ňom, a obsadil vchod do mestskej brány; druhé dve skupiny prepadli všetkých, ktorí boli na poli, a pobili ich. 45 Abímelech bojoval celý deň proti mestu a dobyl ho. Ľud, ktorý bol v ňom, povraždil, mesto zničil a posypal soľou. 46 Keď to občania Síchemskej bašty počuli, vošli do krytov chrámu Él-beríta. 47 Abímelechovi hlásili, že všetci občania Síchemskej bašty sa zhromaždili. 48 Abímelech vystúpil s celým svojím ľudom na vrch Calmón. Tam vzal do ruky sekeru a nasekal haluzinu; zodvihol ju a naložil na plece. Potom povedal svojmu ľudu: Robte teraz rýchlo to, čo ma vidíte robiť! 49 Všetok jeho ľud nasekal haluzinu a šiel za Abímelechom. Položili ju na kryt a zapálili kryt nad nimi. Tak pomreli všetci občania Síchemskej bašty, okolo tisíc mužov a žien.

Abímelechova smrť

50 Nato išiel Abímelech do Tebecu, obkľúčil Tebec a zabral ho.
51 Uprostred mesta stála pevná bašta; tam utiekli všetci mužovia a ženy, všetci občania mesta, zamkli za sebou a vystúpili na strechu bašty. 52 Abímelech prišiel až k bašte a útočil na ňu. Keď sa priblížil ku vchodu bašty, aby ju podpálil, 53 nejaká žena mu hodila žarnov na hlavu a rozbila mu lebku. 54 Rýchlo zavolal svojho zbrojnoša a povedal mu: Vytiahni svoj meč a usmrť ma, aby nepovedali o mne: Žena ho zabila. Mládenec ho prebodol a on zomrel. 55 Keď Izraelci videli, že Abímelech zomrel, každý šiel domov. 56 Tak odplatil Boh Abímelechovi za zločin, ktorý spáchal na svojom otcovi, keď zavraždil svojich sedemdesiat bratov. 57 Aj síchemským mužom odplatil Boh za ich zločiny. Tak padla na nich kliatba Jerubbaalovho syna Jótáma.