Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Žiarlivosť Efrajimcov

1 Mužovia z Efrajimu mu povedali: Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Midjáncom? A prudko sa s ním hádali.
2 Ale on im povedal: Čo som ja urobil v porovnaní s vami? Či paberky Efrajima nie sú lepšie ako oberačka Abíezerova? 3 Hospodin vám vydal do rúk midjánske kniežatá Óréba a Zeéba! Čo som ja mohol robiť v porovnaní s vami. Keď im to hovoril, ochabol ich hnev voči nemu.

Gideonove skutky vo východnom Jordánsku

4 Keď Gideon prišiel k Jordánu, prišiel s tristo mužmi, ktorí boli s ním; ale boli ustatí a hladní.
5 I povedal mužom zo Sukkótu: Dajte, prosím, niekoľko chlebov ľuďom, čo idú za mnou; lebo sú ustatí. Ja prenasledujem midjánskych kráľov Zebacha a Calmunnu. 6 Ale sukkótske kniežatá povedali: Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chleba tvojmu vojsku? 7 Gideon odpovedal: Dobre teda: Keď Hospodin dá Zebacha a Calmunnu do mojich rúk, vyšibem vám telá tŕňami z púšte a bodliakmi. 8 Odtiaľ išiel nahor do Penúélu, a takisto hovoril s mužmi z Penúélu. Ale oni odpovedali, ako odpovedali sukkótski mužovia. 9 Aj mužom z Penúélu povedal: Keď sa šťastne vrátim, zborím túto baštu. 10 Zebach a Calmunna boli so svojím táborom v Karkóre; bolo ich asi pätnásťtisíc mužov, všetci, čo zostali z celého vojska synov východu; padlých bolo stodvadsaťtisíc mužov vyzbrojených mečom. 11 Gideon vystúpil cestou kočovníkov východne od Nóbachu a Jogbehy a porazil tábor, ktorý sa cítil v bezpečí. 12 Zebach a Calmunna utiekli, ale on ich prenasledoval a zajal obidvoch midjánskych kráľov, Zebacha a Calmunnu, a celé vojsko rozprášil. 13 Keď sa teraz Gideon, Jóášov syn, vrátil z boja od priesmyku Cheres, 14 zajal spomedzi sukkótskych mužov mládenca, a keď sa ho vypytoval, ten mu spísal kniežatá a starších zo Sukkótu, sedemdesiatsedem mužov. 15 Keď potom prišiel k mužom zo Sukkótu, povedal: Hľa, tu sú Zebach a Calmunna, pre ktorých ste sa mi posmievali: Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chleba tvojmu vojsku? 16 Pochytil starších mesta a tŕne z púšte i bodľačie a dal príučku mužom zo Sukkótu. 17 Baštu v Penúéli zboril a mužov mesta pobil. 18 Potom povedal Zebachovi a Calmunnovi: Čo za mužov ste to na Tábóre zabili? Odpovedali: Boli ako ty, každý vyzeral ako kráľovský syn. 19 On povedal: Boli to moji bratia, synovia mojej matky. Akože žije Hospodin: Keby ste ich boli ponechali pri živote, nezabil by som vás. 20 Potom povedal Jéterovi, svojmu prvorodenému: Nože, zabi ich! Ale mládenec nevytiahol svoj meč, lebo sa bál; bol totiž ešte mladý. 21 Zebach a Calmunna povedali: Nože, ty sám sa obor na nás! Lebo aký muž, taká jeho sila. Vtedy Gideon vstal, zabil Zebacha a Calmunnu a vzal mesiačiky z krku ich tiav.

Gideonovo modlárstvo

22 Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna; lebo ty si nás zachránil z rúk Midjáncov.
23 Ale Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať; Hospodin bude panovať nad vami. 24 Potom im povedal Gideon: Mám k vám žiadosť: Nech každý odovzdá ukoristené náušnice. Nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Izmaelci. 25 Odpovedali: Ochotne ti dáme. Tu rozprestreli plášť a každý naň hodil ukoristenú náušnicu. 26 Váha zlatých náušníc, ktoré si vyžiadal, bola tisícsedemsto šekelov zlata, okrem mesiačikov, náušníc a purpurových rúch, ktoré nosili midjánski králi, a okrem retiazok z krku ich tiav. 27 Gideon spravil z toho efód a postavil ho vo svojom meste Ofre. Tam sa celý Izrael stal smilne neverným s ním, a tak sa stal osídlom pre Gideona a jeho dom. 28 Midjánci boli pokorení pred Izraelcami, takže viac nepozdvihli hlavu. Krajina mala štyridsať rokov pokoj, kým žil Gideon.

Gideonovi synovia

29 Jerubbaal, Jóášov syn, odišiel a býval vo svojom dome.
30 Gideon mal sedemdesiat synov, ktorí vzišli z jeho bedra, lebo mal mnoho žien. 31 I jeho vedľajšia žena, ktorá žila v Sícheme, mu porodila syna a dal mu meno Abímelech. 32 Gideon, syn Jóášov, zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v hrobe jeho otca Jóáša v abíezerovskej Ofre. 33 Keď Gideon zomrel, Izraelci sa so smilnou nevernosťou oddali baalom a urobili si Baal-Beríta bohom. 34 Izraelci nepamätali na Hospodina, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov, 35 a neukázali vďačnosť ani voči domu Jerubbaala-Gideona za všetko dobré, čo preukázal Izraelu.