Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Obnovenie kmeňa Benjamín

1 Mužovia Izraela sa zaprisahali v Micpe: Nikto z nás nedá dcéru Benjamíncovi za ženu.
2 Keď však ľud tiahol do Bételu a zostali tam pred Bohom do večera, pozdvihli hlas, pustili sa do hlasitého plaču 3 a hovorili: Prečo, ó Hospodine, Bože Izraela, sa v Izraeli stalo to, že dnes jeden kmeň z Izraela chýba? 4 Na druhý deň včasráno tam ľud postavil oltár a obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. 5 Izraelci hovorili: Kto sa zo všetkých kmeňov Izraela nedostavil na zhromaždenie k Hospodinovi? Lebo odznela veľká prísaha proti tomu, kto sa nedostaví k Hospodinovi do Micpy: Nech je usmrtený! 6 Ale Izraelcom bolo ľúto ich brata Benjamína a hovorili: Dnes bol vyťatý z Izraela jeden celý kmeň. 7 Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí ostali, keďže sme prisahali na Hospodina, že im nedáme svoje dcéry za ženy? 8 Spytovali sa: Je nejaký kmeň v Izraeli, ktorý sa nedostavil k Hospodinovi do Micpy? A hľa, z Jábéš-Gileádu nikto neprišiel do tábora na zhromaždenie. 9 Lebo keď spočítali ľud, nebol tam nikto z obyvateľov Jábéš-Gileádu. 10 Zbor vyslal dvanásťtisíc udatných bojovníkov a dal im rozkaz: Choďte a pobite obyvateľov Jábéš-Gileádu ostrím meča, i so ženami a s deťmi! 11 Postupujte takto: Vykonajte hubiacu kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá poznala lôžko muža. 12 Našli medzi obyvateľmi Jábéša v Gileáde štyristo panenských dievčat, ktoré nepoznali lôžko muža; tie doviedli do tábora v Šíle v Kanaáne. 13 Celý zbor poslal poslov; a hovorili s Benjamíncami, ktorí boli pri skale v Rimmóne, a ponúkli im mier. 14 Vtedy sa Benjamínci vrátili; a oni im dali ženy, ktoré ostali nažive spomedzi žien Jábéš-Gileádu; pravda, nestačili celkom pre všetkých. 15 Ale ľudu bolo ľúto Benjamína, keďže Hospodin urobil trhlinu medzi kmeňmi Izraela. 16 Starší zboru povedali: Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí ostali? Lebo ženy z Benjamína sú vykynožené. 17 Akoby sa mohlo zachovať dedičné vlastníctvo tých, čo unikli z Benjamíncov, aby nebol vyradený ani jeden kmeň z Izraela? 18 My im nemôžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Izraelci prisahali: Nech je prekliaty, kto dá ženu Benjamíncovi. 19 Potom povedali: Každoročne býva usporiadaná slávnosť v Šíle, ktoré leží severne od Bételu a východne od cesty, ktorá stúpa z Bételu do Síchemu, a južne od Lébóny. 20 Prikázali Benjamíncom: Choďte a striehnite vo viniciach. 21 Keď uvidíte, že šílonské dievčatá vychádzajú tancovať, vyjdite z viníc a uneste si každý ženu zo šílonskych dcér a choďte do krajiny Benjamínovej. 22 Keď potom prídu ich otcovia alebo bratia vadiť sa s nami, odpoviete im: Dožičte nám ich, lebo nie každý z nás si získal ženu vo vojne. Vy ste nám ich nedali, ináč by ste sa boli prehrešili. 23 Benjamínci urobili tak: Vzali si ženy podľa svojho počtu z tancujúcich, ktoré uniesli; odišli a vrátili sa do svojho dedičného vlastníctva. Potom si postavili mestá a bývali v nich. 24 Vtedy sa Izraelci rozišli odtiaľ každý k svojmu kmeňu a k svojej čeľadi. Odišiel teda každý odtiaľ do svojho dedičného vlastníctva. 25 V tom čase ešte nebolo kráľa v Izraeli; každý robil, čo uznal za správne.