Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Potrestanie Benjamíncov

1 Vtedy všetci Izraelci vyšli a zhromaždil sa celý zbor od Dánu po Beéršebu i Gileád ako jeden muž pred Hospodina do Micpy.
2 A náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela sa dostavili na zhromaždenie Božieho ľudu, štyristotisíc pešiakov schopných narábať mečom. 3 Benjamínci sa dopočuli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: Povedzte, ako sa stal tento zločin? 4 Lévíjec, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: Prišiel som so svojou vedľajšou ženou do Benjamínskej Gibey, aby som tam prenocoval. 5 Ale občania Gibey povstali proti mne a v noci obkľúčili dom so zlým úmyslom: mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu zneuctili, takže zomrela. 6 Vtedy som chytil ženu, rozkúskoval som ju a kusy som rozposlal po celom území dedičného vlastníctva Izraela; lebo spáchali ohavnosť a hanebný čin v Izraeli. 7 Ajhľa, všetci ste Izraelci; poraďte sa a rozhodnite sa tu! 8 Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a hovoril: Nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto sa nevráti domov. 9 Teraz toto urobíme Gibei: Pôjdeme proti nej podľa lósu. 10 Zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po desať mužov zo sto, a po sto z tisíc a po tisíc z desaťtisíc; tí zadovážia potravu pre ľud, ktorý prišiel benjamínskej Gibei odplatiť ohavnosť, ktorú spáchali v Izraeli. 11 Nato sa zhromaždili pri meste všetci mužovia Izraela ako jeden muž. 12 Kmene Izraela rozposlali mužov po celom kmeni Benjamín s odkazom: K akému zločinu to došlo u vás? 13 Teraz vydajte naničhodných mužov z Gibey; usmrtíme ich, a tak odstránime zločin z Izraela. Ale Benjamínci nechceli počúvať svojich bratov Izraelcov. 14 Benjamínci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibey, aby vytiahli do boja proti Izraelcom. 15 V onen deň spočítali Benjamíncov z miest: dvadsať šesťtisíc mužov schopných narábať mečom, okrem obyvateľov Gibey, spomedzi ktorých napočítali sedemsto vybraných mužov. 16 Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných ľavákov; tí všetci hádzali kameňmi navlas presne a nechybili. 17 Aj mužov z Izraela, bez Benjamíncov, spočítali: štyristotisíc mužov schopných narábať mečom; všetci boli bojaschopní. 18 Izraelci sa pobrali a tiahli do Bételu; dopytovali sa Boha slovami: Kto z nás má najprv vytiahnuť do boja proti Benjamíncom? Hospodin odpovedal: Najprv Júda. 19 Ráno Izraelci vstali a utáborili sa oproti Gibei. 20 Mužovia z Izraela vytiahli do boja proti Benjamíncom a zoradili sa proti nim do boja naproti Gibei. 21 Ale Benjamínci vyrazili z Gibey a zrazili k zemi v onen deň dvadsaťdvatisíc mužov z Izraela. 22 No mužovia ľudu izraelského sa vzmužili, znova sa zoradili do boja na tom istom mieste, kde sa zoradili v prvý deň. 23 Izraelci vyšli a plakali pred Hospodinom až do večera, potom sa takto dopytovali Hospodina: Máme ešte raz tiahnuť do boja proti našim bratom, Benjamíncom? A Hospodin odpovedal: Vytiahnite proti nim! 24 Keď sa teraz Izraelci na druhý deň priblížili, 25 vytiahol Benjamín aj na druhý deň z Gibey proti nim a zrazil k zemi z Izraelcov ešte osemnásťtisíc mužov, všetko schopných narábať mečom. 26 Všetci Izraelci, všetok ľud, vystúpili a prišli do Bételu. Plakali a zostali pred Hospodinom, postili sa v ten deň do večera a obetovali spaľované obete a obete spoločenstva pred Hospodinom. 27 Potom sa Izraelci dopytovali Hospodina - tam bola totiž v tom čase truhla zmluvy Božej 28 a Pinchás, syn Áronovho syna Eleázára, konal pri nej službu v tom čase - a hovorili: Máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom, Benjamíncom, a či máme od toho upustiť? Hospodin odpovedal: Vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk. 29 Izrael nastrojil zálohy okolo Gibey. 30 Potom na tretí deň Izraelci zase tiahli proti Benjamíncom a zoradili sa proti Gibei ako predtým. 31 Vtedy Benjamínci vytiahli proti ľudu. Dali sa odtrhnúť od mesta a ako predtým začali zrážať a zabíjať niektorých z ľudu, asi tridsať mužov z Izraelcov, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bételu a druhá do Gibey cez šíre pole. 32 Benjamínci si pomysleli: Utrpeli porážku od nás ako predtým. Ale Izraelci sa dohovorili: Dajme sa na útek, vtedy ich odtrhneme od mesta na cesty. 33 Teraz mužovia izraelskí povstali zo stanovíšť a zoradili sa pri Baal-Támáre, izraelská záloha vyrazila zo svojho stanovišťa z čistín Geby. 34 Tak prišlo desaťtisíc vybraných mužov z celého Izraela pred Gibeu a nastal tuhý boj; ale tamtí nezbadali, že ich zastihla pohroma. 35 Tak porazil Hospodin Benjamíncov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili dvadsaťtisíc sto mužov; všetci boli schopní narábať mečom. 36 Teraz Benjamínci videli, že sú porazení. Mužovia Izraela ustupovali pred Benjamíncami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú nastrojili proti Gibei. 37 Záloha náhle vyrazila a vtrhla do Gibey a pobila celé mesto ostrím meča. 38 Mužovia Izraela sa dohodli s mužmi zo zálohy, že dajú z mesta znamenie kúdolom dymu. 39 Keď sa mužovia Izraela v boji obrátili a Benjamínci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov, a zabili asi tridsať mužov, povedali si: Iste utrpeli od nás porážku ako v predošlom boji. 40 Vtedy začal stúpať z mesta stĺp dymu ako znamenie, a keď sa Benjamínci obrátili, ajhľa, plamene z celého mesta šľahali k nebu. 41 Vtom sa mužovia Izraela obrátili, Benjamínci sa naľakali, lebo videli, že ich zastihla pohroma. 42 Obrátili sa pred Izraelcami smerom na púšť, ale boj ich doháňal, a tých, ktorí vychádzali z miest, ničili vo svojom strede. 43 Obkľúčili Benjamíncov, prenasledovali a deptali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe. 44 Tak padlo z Benjamína osemnásťtisíc mužov, udatných bojovníkov. 45 Vtedy sa obrátili a utekali do púšte po skalu Rimmón. Na cestách pozbierali z nich päťtisíc mužov. Potom ich ďalej prenasledovali po Gideón a zabili z nich dvetisíc mužov. 46 Všetkých padlých Benjamíncov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov, schopných narábať s mečom. Všetci boli udatnými bojovníkmi. 47 Šesťsto mužov sa obrátilo, utekalo do púšte až po skalu Rimmón, a zostali pri nej štyri mesiace. 48 Mužovia Izraela sa vrátili k Benjamíncom a pobili ich ostrím meča, ľudí v mestách aj dobytok a vôbec všetko, čo sa tam našlo; všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.