Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Potrestanie Benjamíncov

1 Vtedy všetci Izraelci vyšli a zhromaždil sa celý zbor od Dánu po Beéršebu i Gileád ako jeden muž pred Hospodina do Micpy.
2 A náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela sa dostavili na zhromaždenie Božieho ľudu, štyristotisíc pešiakov schopných narábať mečom. 3 Benjamínci sa dopočuli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: Povedzte, ako sa stal tento zločin? 4 Lévíjec, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: Prišiel som so svojou vedľajšou ženou do Benjamínskej Gibey, aby som tam prenocoval. 5 Ale občania Gibey povstali proti mne a v noci obkľúčili dom so zlým úmyslom: mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu zneuctili, takže zomrela. 6 Vtedy som chytil ženu, rozkúskoval som ju a kusy som rozposlal po celom území dedičného vlastníctva Izraela; lebo spáchali ohavnosť a hanebný čin v Izraeli. 7 Ajhľa, všetci ste Izraelci; poraďte sa a rozhodnite sa tu! 8 Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a hovoril: Nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto sa nevráti domov. 9 Teraz toto urobíme Gibei: Pôjdeme proti nej podľa lósu. 10 Zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po desať mužov zo sto, a po sto z tisíc a po tisíc z desaťtisíc; tí zadovážia potravu pre ľud, ktorý prišiel benjamínskej Gibei odplatiť ohavnosť, ktorú spáchali v Izraeli. 11 Nato sa zhromaždili pri meste všetci mužovia Izraela ako jeden muž. 12 Kmene Izraela rozposlali mužov po celom kmeni Benjamín s odkazom: K akému zločinu to došlo u vás? 13 Teraz vydajte naničhodných mužov z Gibey; usmrtíme ich, a tak odstránime zločin z Izraela. Ale Benjamínci nechceli počúvať svojich bratov Izraelcov. 14 Benjamínci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibey, aby vytiahli do boja proti Izraelcom. 15 V onen deň spočítali Benjamíncov z miest: dvadsať šesťtisíc mužov schopných narábať mečom, okrem obyvateľov Gibey, spomedzi ktorých napočítali sedemsto vybraných mužov. 16 Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných ľavákov; tí všetci hádzali kameňmi navlas presne a nechybili. 17 Aj mužov z Izraela, bez Benjamíncov, spočítali: štyristotisíc mužov schopných narábať mečom; všetci boli bojaschopní. 18 Izraelci sa pobrali a tiahli do Bételu; dopytovali sa Boha slovami: Kto z nás má najprv vytiahnuť do boja proti Benjamíncom? Hospodin odpovedal: Najprv Júda. 19 Ráno Izraelci vstali a utáborili sa oproti Gibei. 20 Mužovia z Izraela vytiahli do boja proti Benjamíncom a zoradili sa proti nim do boja naproti Gibei. 21 Ale Benjamínci vyrazili z Gibey a zrazili k zemi v onen deň dvadsaťdvatisíc mužov z Izraela. 22 No mužovia ľudu izraelského sa vzmužili, znova sa zoradili do boja na tom istom mieste, kde sa zoradili v prvý deň. 23 Izraelci vyšli a plakali pred Hospodinom až do večera, potom sa takto dopytovali Hospodina: Máme ešte raz tiahnuť do boja proti našim bratom, Benjamíncom? A Hospodin odpovedal: Vytiahnite proti nim! 24 Keď sa teraz Izraelci na druhý deň priblížili, 25 vytiahol Benjamín aj na druhý deň z Gibey proti nim a zrazil k zemi z Izraelcov ešte osemnásťtisíc mužov, všetko schopných narábať mečom. 26 Všetci Izraelci, všetok ľud, vystúpili a prišli do Bételu. Plakali a zostali pred Hospodinom, postili sa v ten deň do večera a obetovali spaľované obete a obete spoločenstva pred Hospodinom. 27 Potom sa Izraelci dopytovali Hospodina - tam bola totiž v tom čase truhla zmluvy Božej 28 a Pinchás, syn Áronovho syna Eleázára, konal pri nej službu v tom čase - a hovorili: Máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom, Benjamíncom, a či máme od toho upustiť? Hospodin odpovedal: Vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk. 29 Izrael nastrojil zálohy okolo Gibey. 30 Potom na tretí deň Izraelci zase tiahli proti Benjamíncom a zoradili sa proti Gibei ako predtým. 31 Vtedy Benjamínci vytiahli proti ľudu. Dali sa odtrhnúť od mesta a ako predtým začali zrážať a zabíjať niektorých z ľudu, asi tridsať mužov z Izraelcov, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bételu a druhá do Gibey cez šíre pole. 32 Benjamínci si pomysleli: Utrpeli porážku od nás ako predtým. Ale Izraelci sa dohovorili: Dajme sa na útek, vtedy ich odtrhneme od mesta na cesty. 33 Teraz mužovia izraelskí povstali zo stanovíšť a zoradili sa pri Baal-Támáre, izraelská záloha vyrazila zo svojho stanovišťa z čistín Geby. 34 Tak prišlo desaťtisíc vybraných mužov z celého Izraela pred Gibeu a nastal tuhý boj; ale tamtí nezbadali, že ich zastihla pohroma. 35 Tak porazil Hospodin Benjamíncov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili dvadsaťtisíc sto mužov; všetci boli schopní narábať mečom. 36 Teraz Benjamínci videli, že sú porazení. Mužovia Izraela ustupovali pred Benjamíncami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú nastrojili proti Gibei. 37 Záloha náhle vyrazila a vtrhla do Gibey a pobila celé mesto ostrím meča. 38 Mužovia Izraela sa dohodli s mužmi zo zálohy, že dajú z mesta znamenie kúdolom dymu. 39 Keď sa mužovia Izraela v boji obrátili a Benjamínci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov, a zabili asi tridsať mužov, povedali si: Iste utrpeli od nás porážku ako v predošlom boji. 40 Vtedy začal stúpať z mesta stĺp dymu ako znamenie, a keď sa Benjamínci obrátili, ajhľa, plamene z celého mesta šľahali k nebu. 41 Vtom sa mužovia Izraela obrátili, Benjamínci sa naľakali, lebo videli, že ich zastihla pohroma. 42 Obrátili sa pred Izraelcami smerom na púšť, ale boj ich doháňal, a tých, ktorí vychádzali z miest, ničili vo svojom strede. 43 Obkľúčili Benjamíncov, prenasledovali a deptali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe. 44 Tak padlo z Benjamína osemnásťtisíc mužov, udatných bojovníkov. 45 Vtedy sa obrátili a utekali do púšte po skalu Rimmón. Na cestách pozbierali z nich päťtisíc mužov. Potom ich ďalej prenasledovali po Gideón a zabili z nich dvetisíc mužov. 46 Všetkých padlých Benjamíncov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov, schopných narábať s mečom. Všetci boli udatnými bojovníkmi. 47 Šesťsto mužov sa obrátilo, utekalo do púšte až po skalu Rimmón, a zostali pri nej štyri mesiace. 48 Mužovia Izraela sa vrátili k Benjamíncom a pobili ich ostrím meča, ľudí v mestách aj dobytok a vôbec všetko, čo sa tam našlo; všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.