Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Tólá a Jáír

1 Po Abímelechovi povstal na záchranu Izraela Tólá, syn Púna, syna Dódovho, Jissáchárovec. Býval v Šámíre na Efrajimskom pohorí.
2 Spravoval Izrael dvadsaťtri rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šámíre. 3 Po ňom povstal Gileádovec Jáír a spravoval Izrael dvadsaťdva rokov. 4 Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich oslíkoch. Mali tridsať miest; tie sa až dodnes volajú Jáírovými dedinami a ležia v Gileáde. 5 Keď Jáír zomrel, pochovali ho v Kámóne.

Ammónci utláčajú Izrael

6 Izraelci opäť robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, slúžili baalom a aštartám, bohom Sýrie, bohom Ammóncov, bohom Sidónu, bohom Moábu a bohom Filištíncov; opustili Hospodina a neslúžili Mu.
7 Vtedy vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Ammóncov. 8 Tí sužovali a utláčali Izraelcov v tom čase; osemnásť rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom, v krajine Amorejcov v Gileáde. 9 Ammónci pre šli cez Jordán bojovať aj proti Júdovi a Benjamínovi i proti domu Efrajima, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne. 10 Izraelci opäť volali k Hospodinovi: Hrešili sme proti Tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili baalom. 11 Ale Hospodin odpovedal Izraelcom: Či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Ammónci, Filištínci, 12 Sidónci, Amálékovci a Midjánci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk. 13 No vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom. Preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. 14 Choďte a volajte o pomoc k bohom, ktorých ste si vyvolili! Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. 15 Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď. 16 Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi. Vtedy Ho bieda Izraela dojala. 17 Keď sa Ammónci pozvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Izraelci a utáborili v Micpe. 18 Ľudia, kniežatá gileádske, hovorili medzi sebou: Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Ammóncom? Ten bude vodcom všetkých obyvateľov Gileádu.