Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Tólá a Jáír

1 Po Abímelechovi povstal na záchranu Izraela Tólá, syn Púna, syna Dódovho, Jissáchárovec. Býval v Šámíre na Efrajimskom pohorí.
2 Spravoval Izrael dvadsaťtri rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šámíre. 3 Po ňom povstal Gileádovec Jáír a spravoval Izrael dvadsaťdva rokov. 4 Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich oslíkoch. Mali tridsať miest; tie sa až dodnes volajú Jáírovými dedinami a ležia v Gileáde. 5 Keď Jáír zomrel, pochovali ho v Kámóne.

Ammónci utláčajú Izrael

6 Izraelci opäť robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, slúžili baalom a aštartám, bohom Sýrie, bohom Ammóncov, bohom Sidónu, bohom Moábu a bohom Filištíncov; opustili Hospodina a neslúžili Mu.
7 Vtedy vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Ammóncov. 8 Tí sužovali a utláčali Izraelcov v tom čase; osemnásť rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom, v krajine Amorejcov v Gileáde. 9 Ammónci pre šli cez Jordán bojovať aj proti Júdovi a Benjamínovi i proti domu Efrajima, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne. 10 Izraelci opäť volali k Hospodinovi: Hrešili sme proti Tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili baalom. 11 Ale Hospodin odpovedal Izraelcom: Či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Ammónci, Filištínci, 12 Sidónci, Amálékovci a Midjánci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk. 13 No vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom. Preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. 14 Choďte a volajte o pomoc k bohom, ktorých ste si vyvolili! Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. 15 Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď. 16 Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi. Vtedy Ho bieda Izraela dojala. 17 Keď sa Ammónci pozvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Izraelci a utáborili v Micpe. 18 Ľudia, kniežatá gileádske, hovorili medzi sebou: Kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Ammóncom? Ten bude vodcom všetkých obyvateľov Gileádu.