Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Bóaz uplatňuje právo príbuzenstva

1 Bóaz odišiel k bráne a tam si sadol. A hľa, práve tadiaľ prechádzal príbuzný, o ktorom hovoril Bóaz. Vtedy povedal: Nože, ty! Poď sem a sadni si tu! Ten zastal a sadol si.
2 Bóaz vzal desať mužov spomedzi starších mesta a povedal: Sadnite si sem! Oni si sadli. 3 Potom povedal príbuznému: Noémi, ktorá sa vrátila z moábskych strání, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elímelechovi. 4 Pomyslel som si, že ti to oznámim: Odkúp ho pred prísediacimi staršími môjho ľudu! Ak chceš odkúpiť, odkúp! Ale ak neodkúpiš, povedz mi, aby som to vedel, lebo nieto nikoho okrem teba, kto by mal právo odkúpiť. Ja som po tebe. Ten povedal: Odkúpim. 5 Vtedy povedal Bóaz: V ten deň, keď kúpiš pole z ruky Noéminej, kúpiš i Moábku Rút, ženu zosnulého, aby si meno zosnulého oživil na jeho dedičstve. 6 Vtedy príbuzný povedal: Nemôžem ho odkúpiť pre seba, aby som nezničil svoje dedičstvo. Odkúp ty, čo som ja mal odkúpiť, lebo ja nemôžem odkúpiť. 7 Predtým bolo zvykom v Izraeli, že pri kúpe a výmene na potvrdenie si muž vyzul obuv a dal ju tomu druhému. To bývalo svedectvom v Izraeli. 8 Príbuzný povedal Bóazovi: Kúp si! Potom si vyzul obuv. 9 Vtedy povedal Bóaz starším a všetkému ľudu: Dnes ste svedkami, že som z ruky Noéminej kúpil všetko, čo bolo Elímelechovo, i všetko, čo bolo Kiljónovo a Machlónovo. 10 Aj Moábku Rút, manželku Machlónovu, som získal za ženu, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a aby meno zosnulého nebolo vyhladené spomedzi jeho bratov a z brány jeho mesta. Dnes ste toho svedkami. 11 Vtedy povedal všetok ľud v bráne i starší: Sme svedkami. Nech Hospodin dá, aby žena, ktorá vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Získaj si moc v Efrate, a nech je oslávené meno tvoje v Betleheme. 12 Nech tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá Hospodin z tejto devy, bude ako dom Perecov, ktorého porodila Támár Júdovi.

Narodenie Óbéda

13 Potom si Bóaz vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin spôsobil, aby počala a porodila syna.
14 Vtedy ženy povedali Noémi: Nech je požehnaný Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel odkupujúceho príbuzného, a nech sa jeho meno oslavuje v Izraeli. 15 On ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe ako sedem synov. 16 Potom Noémi vzala chlapca, položila si ho do náručia a bola mu pestúnkou. 17 Susedy mu dali meno a povedali: Noémi sa narodil syn. Dali mu meno Óbéd. On je otec Dávidovho otca Izaja. 18 Toto je rodokmeň Perecov: Perec splodil Checróna. 19 Checrón splodil Ráma, Rám splodil Ammínádába. 20 Ammínádáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. 21 Salmón splodil Bóaza a Bóaz splodil Óbéda. Óbéd splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.