Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Múdrosť a bláznovstvo pozývajú na hostinu

  1 Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich sedem stĺpov. 2 Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, 3 rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny: 4 Kto je neskúsený, nech pristúpi sem! Komu chýba rozum, tomu hovorí: 5 Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala! 6 Opusťte pochabosť a budete žiť, nastúpte cestu rozumnosti. 7 Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá bezbožného, potupu. 8 Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel; pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. 9 Daj múdremu, bude múdrejší, pouč spravodlivého a zveľadí znalosti. 10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. 11 Lebo mojím pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predĺžia sa roky tvojho života. 12 Ak si múdry, sám sebe si múdry, ak si však posmievačom, sám ponesieš následky. 13 Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. 14 Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, 15 aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi: 16 Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí: 17 Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je príjemný. 18 A nepozná, že sú tam tiene, a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo