Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Múdrosť dáva blaho a česť

1 Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas?
2 Na temeni výšin, pri ceste, na križovatkách sa postavila: 3 pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán nahlas volá: 4 Mužovia, na vás volám, a k synom ľudským zaznieva môj hlas. 5 Naučte sa opatrnosti, vy prostí, majte rozum, vy blázni! 6 Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci a moje pery otvárajú sa k správnym veciam. 7 Lebo moje ústa vravia pravdu a bezbožnosť protiví sa mojim perám. 8 Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich prevrátenosti ani prekrúcania. 9 Všetky sú priame rozumnému a správne tým, čo nachádzajú poznanie. 10 Prijmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rýdze zlato. 11 Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nijaké vzácnosti. 12 Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie. 13 Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. 14 U mňa je rada i rozvaha; ja som rozumnosť; ja mám silu. 15 Mnou kraľujú králi a vladári určujú, čo je spravodlivé. 16 Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. 17 Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma. 18 U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. 19 Moje ovocie je lepšie ako zlato, i rýdze zlato, a môj výnos je nad najlepšie striebro. 20 Chodievam cestou spravodlivosti, po chodníkoch práva, 21 aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma milujú, a aby som naplnila ich pokladnice.

Múdrosť je od Boha

22 Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela, pred svojimi pradávnymi skutkami.
23 Od vekov bola som utvorená, od prapočiatku zeme. 24 Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. 25 Skôr, ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, 26 skôr, ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. 27 Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, 28 keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, 29 keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, 30 ja som bola u Neho ako miláčik, bola som Jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred Ním v každý čas, 31 hrávala som sa na Jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi.

Múdrosť napomína

32 Tak teda počúvajte ma, synovia! Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty.
33 Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich! 34 Blahoslavený človek, čo ma počúva, a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. 35 Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, 36 ale kto ma obíde, škodí sám sebe; všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.