Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Odporúčanie múdrosti

1 Synovia, počúvajte otcovu kázeň, a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti,
2 lebo vám dávam dobré poučenie. Neopúšťajte moje učenie! 3 Lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, 4 učil ma a vravel mi: Nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. 5 Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť; nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst! 6 Neopúšťaj ju - a bude ťa strážiť; miluj ju - ona ťa zachová. 7 Počiatok múdrosti je: Získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť! 8 Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši, dopomôže ti ku cti, ak ju privinieš. 9 Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou. 10 Počúvaj, syn môj, a prijmi moje reči, rozmnožia sa roky tvojho života. 11 O ceste múdrosti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chodníkoch. 12 Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. 13 Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. 14 Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. 15 Nevšímaj si jej, nechoď po nej, vyhni sa jej a obíď ju! 16 Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo, sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho ku pádu, 17 pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. 18 No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. 19 Cesta bezbožných je ako temrava, nevedia, o čo sa potknú. 20 Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! 21 Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca. 22 Lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, a uzdravením pre celé ich telo. 23 So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. 24 Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. 25 Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihalnice nech sú upriamené pred teba. 26 Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. 27 Neodbočuj ani napravo, ani naľavo, odvracaj nohu od zlého!