Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Múdrosť a bázeň Božia

1 Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy,
2 lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. 3 Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! 4 Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi. 5 Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 6 Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. 7 Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. 8 Bude to pre zdravie tvojho tela a pre občerstvenie tvojich kostí. 9 Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. 10 Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade. 11 Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie, 12 lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Hodnota múdrosti

13 Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť.
14 Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra, a úžitok z nej je nad rýdze zlato. 15 Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. 16 V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici bohatstvo a česť. 17 Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. 18 Je stromom života tým, ktorí ju uchopili, a blahoslavení tí, čo sa jej držia. 19 Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou; 20 Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. 21 Syn môj, nech ti to z očí neschodí, zachovaj opatrnosť i rozvahu 22 a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. 23 Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24 Ak si ľahneš, nevydesíš sa, keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. 25 Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, 26 lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.

Láska k blížnym

27 Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.
28 Nevrav svojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám - ak to máš pri sebe. 29 Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. 30 Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlé.

Výstraha pred násilníkmi

31 Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
32 lebo odporný je Hospodinovi nemravník, ale so statočným udržuje spoločenstvo. 33 Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. 34 Posmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. 35 Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.