Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Príslovia Ágúrove

1 Slová Ágúra, syna Jákeho z Massy. Výrok muža: Unavil som sa, Bože, unavil som sa, Bože, a som na konci.
2 Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum, 3 ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o Najsvätejšom. 4 Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor pozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš! 5 Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. 6 Nepridávaj nič k Jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za klamára. 7 Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: 8 Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, 9 aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal: Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha. 10 Neohováraj otroka pred jeho pánom, aby ťa nepreklial, a ty by si sa previnil. 11 Jestvuje pokolenie, ktoré preklína svojho otca a svojej matke nežehná. 12 Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmyté zo svojej špiny. 13 Pokolenie, ktoré má pyšné oči a dvíha ich vysoko. 14 Pokolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vyžralo bedárov zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.

Číselné príslovia

15 Pijavica má dve dcéry, a tie hovoria: Daj! Daj! Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia: Dosť!
16 Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie: Dosť! 17 Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou k matke, vyďobú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. 18 Tri veci sú pre mňa predivné a štyri nepochopiteľné: 19 Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. 20 Cesta ženy cudzoložnej je takáto: naje sa, utrie si ústa a povie: Nepáchala som neprávosť. 21 Pod troma vecami trasie sa zem a štyri nemôže zniesť: 22 Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, 23 pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva, a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu. 24 Je štvoro drobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre: 25 mravce - národ bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu; 26 jazvece - národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. 27 Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. 28 Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. 29 Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, štyria, ktorí rázne chodia: 30 Lev - hrdina medzi zvieratami, neustúpi pred nikým; 31 pyšný kohút, kozol a kráľ - keď kráča pred svojím ľudom. 32 Či si bol bláznivý, keď si sa povyšoval, alebo si správne uvažoval; daj ruku na ústa! 33 Mútením mlieka vzniká maslo, stlačením nosa vytryskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk