Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Príslovia Ágúrove

1 Slová Ágúra, syna Jákeho z Massy. Výrok muža: Unavil som sa, Bože, unavil som sa, Bože, a som na konci.
2 Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum, 3 ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o Najsvätejšom. 4 Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor pozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš! 5 Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. 6 Nepridávaj nič k Jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za klamára. 7 Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: 8 Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, 9 aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal: Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha. 10 Neohováraj otroka pred jeho pánom, aby ťa nepreklial, a ty by si sa previnil. 11 Jestvuje pokolenie, ktoré preklína svojho otca a svojej matke nežehná. 12 Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmyté zo svojej špiny. 13 Pokolenie, ktoré má pyšné oči a dvíha ich vysoko. 14 Pokolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vyžralo bedárov zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.

Číselné príslovia

15 Pijavica má dve dcéry, a tie hovoria: Daj! Daj! Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia: Dosť!
16 Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie: Dosť! 17 Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou k matke, vyďobú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. 18 Tri veci sú pre mňa predivné a štyri nepochopiteľné: 19 Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. 20 Cesta ženy cudzoložnej je takáto: naje sa, utrie si ústa a povie: Nepáchala som neprávosť. 21 Pod troma vecami trasie sa zem a štyri nemôže zniesť: 22 Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, 23 pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva, a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu. 24 Je štvoro drobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre: 25 mravce - národ bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu; 26 jazvece - národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. 27 Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. 28 Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. 29 Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, štyria, ktorí rázne chodia: 30 Lev - hrdina medzi zvieratami, neustúpi pred nikým; 31 pyšný kohút, kozol a kráľ - keď kráča pred svojím ľudom. 32 Či si bol bláznivý, keď si sa povyšoval, alebo si správne uvažoval; daj ruku na ústa! 33 Mútením mlieka vzniká maslo, stlačením nosa vytryskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.