Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

30. kapitola

Príslovia Ágúrove

1 Slová Ágúra, syna Jákeho z Massy. Výrok muža: Unavil som sa, Bože, unavil som sa, Bože, a som na konci.
2 Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum, 3 ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o Najsvätejšom. 4 Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor pozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá On a ako syn Jeho? Iste to vieš! 5 Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. 6 Nepridávaj nič k Jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za klamára. 7 Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: 8 Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, 9 aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal: Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha. 10 Neohováraj otroka pred jeho pánom, aby ťa nepreklial, a ty by si sa previnil. 11 Jestvuje pokolenie, ktoré preklína svojho otca a svojej matke nežehná. 12 Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmyté zo svojej špiny. 13 Pokolenie, ktoré má pyšné oči a dvíha ich vysoko. 14 Pokolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vyžralo bedárov zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.

Číselné príslovia

15 Pijavica má dve dcéry, a tie hovoria: Daj! Daj! Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia: Dosť!
16 Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie: Dosť! 17 Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou k matke, vyďobú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. 18 Tri veci sú pre mňa predivné a štyri nepochopiteľné: 19 Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. 20 Cesta ženy cudzoložnej je takáto: naje sa, utrie si ústa a povie: Nepáchala som neprávosť. 21 Pod troma vecami trasie sa zem a štyri nemôže zniesť: 22 Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, 23 pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva, a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu. 24 Je štvoro drobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre: 25 mravce - národ bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu; 26 jazvece - národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. 27 Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. 28 Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. 29 Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, štyria, ktorí rázne chodia: 30 Lev - hrdina medzi zvieratami, neustúpi pred nikým; 31 pyšný kohút, kozol a kráľ - keď kráča pred svojím ľudom. 32 Či si bol bláznivý, keď si sa povyšoval, alebo si správne uvažoval; daj ruku na ústa! 33 Mútením mlieka vzniká maslo, stlačením nosa vytryskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.