Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

1 Človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude pre neho uzdravenia. 2 Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ, keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. 3 Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť, ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. 4 Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnohými dávkami, rúca ju. 5 Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. 6 V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. 7 Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá pre to porozumenia. 8 Posmešníci poburujú mesto, ale múdri utišujú hnev. 9 Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. 10 Krvilační ľudia nenávidia bezúhonného, ale statoční sa snažia zachovať jeho život. 11 Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši. 12 Panovník, ktorý počúva lživé slovo, má všetkých služobníkov bezbožných. 13 Chudobný a utláčateľ sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. 14 Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude naveky pevne stáť. 15 Prút a karhanie dávajú múdrosť, ale roztopašné dieťa robí hanbu svojej matke. 16 Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. 17 Trestaj svojho syna a dožičí ti pokoj, dopraje rozkoš tvojmu srdcu. 18 Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne, blahoslavený však, kto zachováva ponaučenie. 19 Slovami nemožno otroka ukázniť: aj keď rozumie, neposlúchne. 20 Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. 21 Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, bude mu nakoniec nevďačný. 22 Popudlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. 23 Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. 24 Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého; kliatbu počuje, ale neudáva. 25 Strach pred ľuďmi kladie osídlo, ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. 26 Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. 27 Pre spravodlivých je človek nespravodlivý ohavnosťou, pre človeka statočného života je ohavnosťou bezbožný.