Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Požehnanie múdrosti

1 Syn môj, ak prijmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania,
2 ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, 3 keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy, 4 ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, 5 vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. 6 Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. 7 On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, 8 keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. 9 Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, 10 lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti bude milé, 11 rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť 12 tak, že ťa zachráni pred zlou cestou, od muža, čo vraví zvrátenosti, 13 od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami; 14 ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou, 15 ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. 16 Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, 17 ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha; 18 veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. 19 Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. 20 Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých! 21 Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. 22 Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.