Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

1 Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie, ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. 2 Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá, ale pod chápavým a rozumným mužom ustália sa pomery. 3 Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nieto chleba. 4 Tí, čo opúšťajú náuku, chvália bezbožného, tí, ktorí zachovávajú náuku, stavajú sa mu na odpor. 5 Zlí ľudia nechápu, čo je správne, tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. 6 Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. 7 Kto zachováva náuku, je rozumný syn, kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. 8 Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. 9 Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul náuku, aj jeho modlitba je ohavnosťou. 10 Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonní zdedia požehnanie. 11 Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho odhalí. 12 Veľká je sláva, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. 13 Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. 14 Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni, kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. 15 Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. 16 Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. 17 Človek poškvrnený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom; nech ho nik nepodporí. 18 Kto žije bezúhonne, bude zachránený, kto chodí krivými cestami, na jednej padne. 19 Kto obrába svoje pole, má dosýta chleba, ale kto sa zháňa za daromnicami, nasýti sa chudoby. 20 Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. 21 Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto sa už pre skyvu chleba dopúšťa priestupku. 22 Závistlivec sa ženie za majetkom, nevie však, že aj na neho príde núdza. 23 Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. 24 Kto okradne otca alebo matku, a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. 25 Lakomec rozdúchava spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. 26 Kto sa spolieha na svoj um, je pochabý, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. 27 Kto dáva chudobnému, nemá nedostatok, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. 28 Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú, keď však zahynú, spravodliví sa množia.