Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

1 Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie, ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. 2 Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá, ale pod chápavým a rozumným mužom ustália sa pomery. 3 Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nieto chleba. 4 Tí, čo opúšťajú náuku, chvália bezbožného, tí, ktorí zachovávajú náuku, stavajú sa mu na odpor. 5 Zlí ľudia nechápu, čo je správne, tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. 6 Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. 7 Kto zachováva náuku, je rozumný syn, kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. 8 Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. 9 Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul náuku, aj jeho modlitba je ohavnosťou. 10 Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonní zdedia požehnanie. 11 Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho odhalí. 12 Veľká je sláva, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. 13 Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. 14 Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni, kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. 15 Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. 16 Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. 17 Človek poškvrnený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom; nech ho nik nepodporí. 18 Kto žije bezúhonne, bude zachránený, kto chodí krivými cestami, na jednej padne. 19 Kto obrába svoje pole, má dosýta chleba, ale kto sa zháňa za daromnicami, nasýti sa chudoby. 20 Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. 21 Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto sa už pre skyvu chleba dopúšťa priestupku. 22 Závistlivec sa ženie za majetkom, nevie však, že aj na neho príde núdza. 23 Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. 24 Kto okradne otca alebo matku, a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. 25 Lakomec rozdúchava spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. 26 Kto sa spolieha na svoj um, je pochabý, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. 27 Kto dáva chudobnému, nemá nedostatok, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. 28 Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú, keď však zahynú, spravodliví sa množia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk