Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

1 Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, 2 lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. 3 Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. 4 Poznaním napĺňajú sa komory, všelijakým vzácnym a milým imaním. 5 Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, 6 lebo po uvážení pustíš sa do boja, a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. 7 Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. 8 Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. 9 Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. 10 I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, 11 zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. 12 Ak povieš: Nevedeli sme o tom, Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje. Veď Ten, ktorý stráži tvoj život, Ten to vie, a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. 13 Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. 14 Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. 15 Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, 16 lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožní sa však rútia do nešťastia. 17 Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, 18 aby to Hospodin nevidel, aby sa Mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. 19 Nevzbĺkni hnevom proti zlosynom, nežiarli na bezbožných, 20 lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. 21 Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, 22 lebo ihneď nastane ich záhuba, a ktovie, kedy príde ich zánik?

Dodatky k prísloviam múdrych

23 Aj toto sú výroky múdrych: Nie je dobre pri súde niekomu nadŕžať.
24 Kto vinníkovi povie: Si spravodlivý! toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. 25 Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. 26 Bozkáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. 27 Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli; a potom si stavaj dom! 28 Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. 29 Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal. 30 Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka, 31 a hľa, všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. 32 Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie: 33 Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať - 34 a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.