Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

1 Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, 2 lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. 3 Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. 4 Poznaním napĺňajú sa komory, všelijakým vzácnym a milým imaním. 5 Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, 6 lebo po uvážení pustíš sa do boja, a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. 7 Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. 8 Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. 9 Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. 10 I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, 11 zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. 12 Ak povieš: Nevedeli sme o tom, Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje. Veď Ten, ktorý stráži tvoj život, Ten to vie, a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. 13 Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. 14 Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. 15 Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, 16 lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožní sa však rútia do nešťastia. 17 Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, 18 aby to Hospodin nevidel, aby sa Mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. 19 Nevzbĺkni hnevom proti zlosynom, nežiarli na bezbožných, 20 lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. 21 Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, 22 lebo ihneď nastane ich záhuba, a ktovie, kedy príde ich zánik?

Dodatky k prísloviam múdrych

23 Aj toto sú výroky múdrych: Nie je dobre pri súde niekomu nadŕžať.
24 Kto vinníkovi povie: Si spravodlivý! toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. 25 Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. 26 Bozkáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. 27 Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli; a potom si stavaj dom! 28 Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. 29 Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal. 30 Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka, 31 a hľa, všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. 32 Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie: 33 Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať - 34 a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.