Nastavenia
 • Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. 2 Bohatý a chudobný sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. 3 Opatrný predvída nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. 4 Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. 5 Tŕnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. 6 Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. 7 Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. 8 Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. 9 Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. 10 Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. 11 Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. 12 Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. 13 Lenivec hovorí: Lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. 14 Hlbokou jamou sú ústa cudzích žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. 15 Bláznovstvo väzí v srdci chlapca, ale trestajúci prút ho odstráni z neho. 16 Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.

  Výroky múdrych

  17 Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu! 18 Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. 19 Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes Jeho cestu. 20 Či som ti nenapísal tridsať výpovedí ako rady a poznanie, 21 aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú? 22 Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, 23 lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. 24 Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, 25 aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu! 26 Nepatri k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy! 27 Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. 28 Nepresunuj prastarú medzu, ktorú ustálili tvoji otcovia. 29 Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov; nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
 • Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo