Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

1 Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. 2 Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. 3 Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. 4 Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. 5 Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi; ruku na to, že nezostane bez trestu! 6 Láskou a vernosťou zmieruje sa vina, a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. 7 Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. 8 Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. 9 Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. 10 Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. 11 Váha a pravé misky sú Hospodinove, Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. 12 Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. 13 Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. 14 Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. 15 Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazeň je ako oblak jarného dažďa. 16 Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rýdze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. 17 Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojím správaním. 18 Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. 19 Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. 20 Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. 21 Múdry srdcom býva označovaný za rozumného, a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. 22 Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznovstvo je trestom bláznom. 23 Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť. 24 Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. 25 Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. 26 Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. 27 Naničhodník chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. 28 Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. 29 Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. 30 Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci, kto zatína pery, už vykonal zlo. 31 Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. 32 Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. 33 Lós sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.