Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

1 Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. 2 Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka On odsúdi. 3 Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. 4 Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. 5 Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. 6 Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. 7 Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť. 8 Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. 9 Lepšie je byť neváženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedostatok chleba. 10 Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. 11 Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. 12 Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. 13 Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. 14 Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. 15 Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. 16 Blázon prejaví svoju mrzutosť ihneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu. 17 Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. 18 Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. 19 Pravdivé pery obstoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu. 20 Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. 21 Neprihodí sa spravodlivým nijaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. 22 Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa Mu páčia. 23 Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť. 24 Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. 25 Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. 26 Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na scestie. 27 Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. 28 Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.