Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

1 Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. 2 Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka On odsúdi. 3 Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. 4 Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. 5 Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. 6 Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. 7 Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť. 8 Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. 9 Lepšie je byť neváženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedostatok chleba. 10 Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. 11 Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. 12 Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. 13 Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. 14 Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. 15 Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. 16 Blázon prejaví svoju mrzutosť ihneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu. 17 Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. 18 Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. 19 Pravdivé pery obstoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu. 20 Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. 21 Neprihodí sa spravodlivým nijaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. 22 Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa Mu páčia. 23 Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť. 24 Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. 25 Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. 26 Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na scestie. 27 Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. 28 Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.