Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. 2 Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podliaka On odsúdi. 3 Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. 4 Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. 5 Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. 6 Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. 7 Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť. 8 Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale pohrdnú tým, kto má prevrátené srdce. 9 Lepšie je byť neváženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedostatok chleba. 10 Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. 11 Kto si obrába pole, bude mať dosť chleba, ale kto sa zháňa po márnostiach, nemá rozum. 12 Pevnosť zlých bude zničená, ale koreň spravodlivých potrvá. 13 Zlý sa zapletie priestupkom perí, ale spravodlivý vyjde zo súženia. 14 Z ovocia svojich úst každý bude nasýtený dobrým, človek dostane odplatu za to, čo spravil inému. 15 Bláznovi sa vidí jeho cesta správnou, múdry však poslúcha radu. 16 Blázon prejaví svoju mrzutosť ihneď, ale opatrný človek skrýva svoju hanbu. 17 Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. 18 Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. 19 Pravdivé pery obstoja naveky, ale falošný jazyk len na chvíľu. 20 Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. 21 Neprihodí sa spravodlivým nijaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. 22 Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa Mu páčia. 23 Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť. 24 Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. 25 Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. 26 Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na scestie. 27 Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. 28 Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk