Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

1 Falošná váha ohavnosťou je Hospodinovi, páči sa Mu však správne závažie. 2 Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. 3 Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. 4 Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. 5 Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. 6 Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. 7 Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej, a očakávanie bláznov vyjde navnivoč. 8 Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. 9 Bohaprázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobodzuje sa poznaním. 10 Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. 11 Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca. 12 Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. 13 Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. 14 Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. 15 Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. 16 Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. 17 Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. 18 Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. 19 Tak hľa, spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. 20 Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. 21 Ruku na to, že zlý neujde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne. 22 Ako zlatá obrúčka v rypáku svine je pekná žena bez jemnocitu. 23 Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. 24 Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. 25 Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. 26 Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. 27 Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. 28 Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. 29 Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor, a blázon bude slúžiť múdremu. 30 Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. 31 Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešny!