Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

1 Falošná váha ohavnosťou je Hospodinovi, páči sa Mu však správne závažie. 2 Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. 3 Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. 4 Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. 5 Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. 6 Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. 7 Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej, a očakávanie bláznov vyjde navnivoč. 8 Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. 9 Bohaprázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobodzuje sa poznaním. 10 Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. 11 Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca. 12 Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. 13 Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. 14 Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. 15 Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. 16 Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. 17 Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. 18 Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. 19 Tak hľa, spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. 20 Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. 21 Ruku na to, že zlý neujde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne. 22 Ako zlatá obrúčka v rypáku svine je pekná žena bez jemnocitu. 23 Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. 24 Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. 25 Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. 26 Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. 27 Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. 28 Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. 29 Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor, a blázon bude slúžiť múdremu. 30 Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. 31 Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešny!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk