Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Pravidlá života

1 Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku.
2 Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. 3 Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. 4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. 5 Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. 6 Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. 7 Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie. 8 Kto má múdre srdce, prijme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. 9 Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. 10 Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. 13 Na perách rozumného nachádza sa múdrosť, palica však patrí na chrbát nerozumného. 14 Múdri skrývajú poznanie, ale ústa blázna sú mu blízkou skazou. 15 Majetok boháča je jeho pevným mestom, skazou slabých je ich chudoba. 16 Zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. 17 Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. 18 Lživé pery zastierajú nenávisť; kto šíri klebety, je blázon. 19 Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. 20 Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodna. 21 Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. 22 Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. 23 Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. 24 Čoho sa obáva bezbožný, to ho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. 25 Len čo sa preženie víchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. 26 Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. 27 Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. 28 Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. 29 Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. 32 Pery spravodlivého poznajú, čo je bohumilé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.