Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Pravidlá života

1 Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku.
2 Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. 3 Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. 4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. 5 Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. 6 Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. 7 Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie. 8 Kto má múdre srdce, prijme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. 9 Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. 10 Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. 13 Na perách rozumného nachádza sa múdrosť, palica však patrí na chrbát nerozumného. 14 Múdri skrývajú poznanie, ale ústa blázna sú mu blízkou skazou. 15 Majetok boháča je jeho pevným mestom, skazou slabých je ich chudoba. 16 Zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. 17 Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. 18 Lživé pery zastierajú nenávisť; kto šíri klebety, je blázon. 19 Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. 20 Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodna. 21 Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. 22 Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. 23 Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. 24 Čoho sa obáva bezbožný, to ho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. 25 Len čo sa preženie víchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. 26 Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. 27 Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. 28 Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. 29 Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. 32 Pery spravodlivého poznajú, čo je bohumilé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk