Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Pascha - Veľká noc

1 Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti v prvom mesiaci druhého roku po ich vyjdení z Egypta:
2 Nech Izraelci slávia paschu v stanovený čas. 3 Slávte ju v jej určený čas: štrnásty deň toho istého mesiaca podvečer podľa všetkých ustanovení a predpisov. 4 Vtedy Mojžiš povedal Izraelcom, aby slávili paschu. 5 A oni slávili paschu štrnásty deň prvého mesiaca podvečer na Sinajskej púšti. Izraelci konali všetko tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 6 Bolo však niekoľko mužov znečistených ľudskou mŕtvolou, ktorí v ten deň nemohli sláviť paschu; predstúpili teda v ten deň pred Mojžiša a pred Árona. 7 Mužovia povedali: Znečistení sme ľudskou mŕtvolou. Prečo by sme mali byť ukrátení a nemôžeme priniesť obetný dar Hospodinovi na určený čas uprostred Izraelcov? 8 Mojžiš im povedal: Postojte, nech počujem, čo vám prikáže Hospodin. 9 Hospodin hovoril Mojžišovi: 10 Povedz Izraelcom: Ak sa niekto z vašich potomkov poškvrnil mŕtvolou alebo je na ďalekej ceste, nech len slávi paschu Hospodinovi! 11 Nech ju slávia v štrnásty deň druhého mesiaca podvečer, nech ju jedia s nekvasenými chlebmi a horkými bylinami. 12 Nech neponechajú z nej zvyšok do rána, ani kosť nech na nej nezlomia; nech ju slávia podľa všetkých ustanovení paschy. 13 Kto je však čistý, a nie je na ceste, ale zanedbá slávenie paschy, ten bude odstránený zo svojho ľudu, lebo nepredložil obetný dar Hospodinovi v určený čas. Ten človek nech znáša následky svojho hriechu. 14 Ak sa zdržuje niekto medzi vami ako cudzinec a slávi paschu Hospodinovi, nech ju slávi podľa ustanovenia paschy a podľa jej predpísaného poriadku. Nech platí u vás rovnaké ustanovenie pre cudzinca i pre domorodca.

Boží oblak nad svätostánkom

15 V ten deň, keď bol postavený príbytok, oblak prikryl príbytok, stánok svedectva; večer však a od večera do rána mal vzhľad ohňa.
16 Tak bývalo vždy: oblak ho zakrýval a v noci mal ohnivý vzhľad. 17 Kedykoľvek sa oblak zdvihol sponad stánku, vydávali sa Izraelci na cestu; na mieste, kde spočinul oblak, tam sa utáborili. 18 Na pokyn Hospodinov sa Izraelci dávali na cestu a na pokyn Hospodinov sa utáborili; dokiaľ oblak spočíval nad príbytkom, táborili. 19 Keď oblak dlhší čas spočíval na príbytku, zachovávajúc nariadenie Hospodinovo, Izraelci sa nevydávali na cestu. 20 Občas bol oblak niekoľko dní nad príbytkom. Na pokyn Hospodinov sa utáborili a na pokyn Hospodinov sa vydali na cestu. 21 Občas oblak ostal od večera do rána a ráno oblak vystúpil, vtedy sa vydali na cestu; či to bolo vo dne alebo v noci, keď oblak vystúpil, vydali sa na cestu. 22 Či boli dva dni a či mesiac alebo dlhší čas, keď oblak bol nad príbytkom a spočíval na ňom, Izraelci táborili a nevydávali sa na cestu, ale keď vystúpil, vydali sa na cestu. 23 Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu; podľa rozkazu Hospodinovho prostredníctvom Mojžiša zachovávali nariadenie Hospodinovo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk