Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

Pascha - Veľká noc

1 Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti v prvom mesiaci druhého roku po ich vyjdení z Egypta:
2 Nech Izraelci slávia paschu v stanovený čas. 3 Slávte ju v jej určený čas: štrnásty deň toho istého mesiaca podvečer podľa všetkých ustanovení a predpisov. 4 Vtedy Mojžiš povedal Izraelcom, aby slávili paschu. 5 A oni slávili paschu štrnásty deň prvého mesiaca podvečer na Sinajskej púšti. Izraelci konali všetko tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 6 Bolo však niekoľko mužov znečistených ľudskou mŕtvolou, ktorí v ten deň nemohli sláviť paschu; predstúpili teda v ten deň pred Mojžiša a pred Árona. 7 Mužovia povedali: Znečistení sme ľudskou mŕtvolou. Prečo by sme mali byť ukrátení a nemôžeme priniesť obetný dar Hospodinovi na určený čas uprostred Izraelcov? 8 Mojžiš im povedal: Postojte, nech počujem, čo vám prikáže Hospodin. 9 Hospodin hovoril Mojžišovi: 10 Povedz Izraelcom: Ak sa niekto z vašich potomkov poškvrnil mŕtvolou alebo je na ďalekej ceste, nech len slávi paschu Hospodinovi! 11 Nech ju slávia v štrnásty deň druhého mesiaca podvečer, nech ju jedia s nekvasenými chlebmi a horkými bylinami. 12 Nech neponechajú z nej zvyšok do rána, ani kosť nech na nej nezlomia; nech ju slávia podľa všetkých ustanovení paschy. 13 Kto je však čistý, a nie je na ceste, ale zanedbá slávenie paschy, ten bude odstránený zo svojho ľudu, lebo nepredložil obetný dar Hospodinovi v určený čas. Ten človek nech znáša následky svojho hriechu. 14 Ak sa zdržuje niekto medzi vami ako cudzinec a slávi paschu Hospodinovi, nech ju slávi podľa ustanovenia paschy a podľa jej predpísaného poriadku. Nech platí u vás rovnaké ustanovenie pre cudzinca i pre domorodca.

Boží oblak nad svätostánkom

15 V ten deň, keď bol postavený príbytok, oblak prikryl príbytok, stánok svedectva; večer však a od večera do rána mal vzhľad ohňa.
16 Tak bývalo vždy: oblak ho zakrýval a v noci mal ohnivý vzhľad. 17 Kedykoľvek sa oblak zdvihol sponad stánku, vydávali sa Izraelci na cestu; na mieste, kde spočinul oblak, tam sa utáborili. 18 Na pokyn Hospodinov sa Izraelci dávali na cestu a na pokyn Hospodinov sa utáborili; dokiaľ oblak spočíval nad príbytkom, táborili. 19 Keď oblak dlhší čas spočíval na príbytku, zachovávajúc nariadenie Hospodinovo, Izraelci sa nevydávali na cestu. 20 Občas bol oblak niekoľko dní nad príbytkom. Na pokyn Hospodinov sa utáborili a na pokyn Hospodinov sa vydali na cestu. 21 Občas oblak ostal od večera do rána a ráno oblak vystúpil, vtedy sa vydali na cestu; či to bolo vo dne alebo v noci, keď oblak vystúpil, vydali sa na cestu. 22 Či boli dva dni a či mesiac alebo dlhší čas, keď oblak bol nad príbytkom a spočíval na ňom, Izraelci táborili a nevydávali sa na cestu, ale keď vystúpil, vydali sa na cestu. 23 Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu; podľa rozkazu Hospodinovho prostredníctvom Mojžiša zachovávali nariadenie Hospodinovo.